monovergister boerderijschaal test

Nieuws

Monovergisters op boerderijschaal getest

Gepubliceerd op
23 juni 2015

De monovergisters ‘Fermtech systems’ en ‘Ecobag’ zijn op boerderijschaal onderzocht op het technisch functioneren en het effect op de footprint van melk, arbeid en economie. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research.

Voordelen boerderijschaal

Monovergisting op boerderijschaal biedt een aantal voordelen ten opzichte van grotere co-vergistingsinstallaties. De investeringskosten zijn lager, er is sprake van minder ruimtebeslag en een snellere bouwtijd. De twee boerderijvergisters uit het onderzoek verwerken ca. 2.500 tot 3.000 m3 mest op jaarbasis. Dat is het mestvolume van bedrijven met ca. 60-80 melkkoeien. Regionale mest- en digestaattransporten zijn niet nodig, omdat de benodigde mest van het bedrijf komt. De energie en mineralen uit mest zijn vervolgens weer op het bedrijf of in de regio af te zetten.

Twee systemen

Fermtech systems is een innovatieve 2-traps vergister met een hydrolysereactor (30 m3) en een vergistertank (80 m3) voor alleen mest. Ecobag is een eenvoudige mestzakvergister met een volume van 800 m3. De hydrolysereactor ontsluit de (in deze proef oude) mest, waardoor het vergistingsproces met een verblijftijd van 10 tot 15 dagen snel verloopt, de verblijftijd in de mestzakvergister is ca. 117 dagen.

Technisch functioneren

Bij beide systemen werd gekeken naar het technisch functioneren van het vergistingsproces. Fermtech systems op Kennis Transfer Center De Marke van Wageningen UR (Hengelo) heeft veel problemen gehad met het verkrijgen van de juiste pH in de hydrolysereactor. Hierdoor functioneerden hydrolyse en vergisting suboptimaal. Technische problemen waren er met de aanvoer van mest, en de pH-meting en niveaumeting in de reactor. Ecobag op melkveebedrijf Prinsen (Haarlo) beschikt over een mengput waarin mest, graanresten en natuurgras vóór het vergisten enkele dagen gemixt werden. Het vergistingsproces verliep zonder problemen. De biogasproductie was bij Fermtech systems maximaal 17 tot 26 m3/m3 mestinvoer (CH4-gehalte: 65%) en bij Ecobag ruim 30 m3/m3 ingevoerde mest (CH4-gehalte: 60%).

Footprint melk en arbeid

Plaatsing van één van de genoemde boerderijvergisters op een bedrijf met snelle mestafvoer geeft door stalaanpassing, bijpassend weidesysteem en kunstmestvervanging door digestaat een besparing van 100-134 ton CO2-equivalenten. Dit correspondeert met een reductie van 0,16-0,21 kg CO2-equivalenten per kg melk, ofwel 9-12% besparing op de CO2-footprint van 1,8 kg CO2/kg melk. De arbeidsbehoefte bij vraagt bij een technisch goed functionerende boerderijvergister aan controle, onderhoud, storingen en administratie ca. 15-30 minuten per etmaal. 

Economie

Het rendement van vergisting is met een rekenmodel bepaald voor beide vergisters, waarbij bij Fermtech systems is uitgegaan van een biogasproductie 30 m3/m3 mest en twee bedrijfsgroottes: 80 en 200 melkkoeien. Bij Ecobag is uitgegaan van een bedrijfsgrootte van 60-80 melkkoeien en een biogasproductie van 49 m3/m3 invoer (incl. 2,2% gras en 2,8% graan). Verder is uitgegaan van nieuwbouw. De afschrijftermijn van de gehele installatie is 10 jaar, het rentepercentage 5% van het gemiddeld geïnvesteerde vermogen en de onderhoudskosten € 1,0/draaiuur per jaar. De investeringskosten van de gehele installatie is voor Fermtech systems begroot op € 435.000 (80 melkkoeien),  en 500.000 tot 550.000 (200 melkkoeien). Voor Ecobag (60-80 melkkoeien) is de begroting € 220.000. Fermtech systems draaide een bedrijfsverlies van - € 42.602/jaar op alleen mest en  - € 26.216 op mest en glycerine (80 melkkoeien) en een verlies van - € 6.745 op alleen mest en een winst van € 26.690 op mest en 5% glycerine bij 200 melkkoeien. Ecobag draaide een verlies op het rantsoen met mest, graanresten en natuurgras van - € 1.668 en een winst van € 10.501 wanneer 4,8% glycerine werd bijgevoegd, inclusief benutting eigen warmte en elektriciteit. Alle bedragen zijn inclusief arbeidsvergoeding van een half uur per dag.

Meer informatie