Naar een betere bescherming van milieu en fauna in China

Nieuws

Naar een betere bescherming van milieu en fauna in China

Gepubliceerd op
6 november 2014

Onlangs publiceerde Alterra een handboek voor het ontwikkelen van ERA-procedures (Environmental Risk Assessment), waaronder een reeks relevante richtsnoeren, voor de registratie van pesticiden in China. Het handboek bevat een methodologie en technische werkinstructies om deze beoordelingen uit te voeren. Doel van het handboek (Alterra-rapport 2558) is het registratieproces transparanter en consistenter te maken. De focus ligt hierbij op het milieu en op diersoorten die een belangrijke ecosysteemdienst vervullen. Als beschermingsdoelen zijn aquatische ecosystemen, vogels, honingbijen, zijdewormen en grondwater geselecteerd. Voor ieder van deze categorieën werden de volgende drie vragen beantwoord. Wat willen we beschermen? Waar willen we beschermen? Hoe strikt willen we beschermen?

In het handboek werden bij ieder beschermingsdoel de procedures voor risicobeoordeling beschreven. Het risico wordt uitgedrukt met een risicoquotiënt (RQ) dat wordt berekend door de blootstellingsconcentratie te delen door de veilige concentratie (bijv. PEC/PNEC). Het risico is acceptabel als de waarde van RQ gelijk is aan of lager is dan 1, d.w.z. als de blootstelling lager is dan de veilige concentratie. Als RQ hoger is dan 1 (de blootstelling is dus hoger dan de veilige concentratie), dan is het risico mogelijk niet acceptabel en moet er een nadere risicobeoordeling worden uitgevoerd. Leidt deze nadere beoordeling niet tot een acceptabel risico, dan worden er bij ieder beschermingsdoel mitigatiemaatregelen of beperkingen aangegeven.

Het handboek maakt deel uit van een reeks Alterra-rapporten. Deze rapporten geven een beschrijving van het werk dat is verricht in het kader van het Chinees-Nederlandse Pesticide Environmental Risk Assessment-project (PERAP). PERAP is een samenwerkingsplatform tussen Chinese en Nederlandse overheidsdiensten en onderzoeksinstanties. Het PERAP-project richt zich op de ontwikkeling van gedegen beoordelingsprocedures voor milieurisico's die toepasbaar zijn in de Chinese context en acceptabel zijn als wettelijk kader voor de procedure voor pesticideregistratie in China.

Een tweede publicatie (Alterra-rapport 2559) geeft een gedetailleerde beschrijving van de modellen en scenario's die zijn ontwikkeld ter inschatting van de pesticideconcentraties die naar het grondwater uitspoelen en de pesticideconcentraties in het oppervlaktewater. Deze modellen en scenario's maken deel uit van de Chinese ERA-procedures. Er wordt gedetailleerde informatie gegeven over de stappen voor scenario-ontwikkeling en de parametrering van de modellen en er wordt uitgebreide technische informatie gegeven om transparantie en traceerbaarheid van alle beslissingen te waarborgen. In Alterra-rapport 2560 staat beschreven welk effect het hanteren van andere registratiecriteria heeft op het aantal en het type pesticiden dat in China geregistreerd mag worden of waarvan het risico beperkt moet worden. Het doel van dit onderzoek is om het ICAMA een basis te geven voor het opstellen van milieuvriendelijke registratiecriteria die zowel economisch als milieutechnisch haalbaar zijn.

Het ICAMA (Institute for the Control of Agrochemicals, Ministry of Agriculture) is in China verantwoordelijk voor de registratie van pesticiden. Om dit doel te realiseren hebben het ICAMA, Alterra en de CAAS (Chinese Agricultural Academy of Sciences) als de drie grootste deelnemers aan het PERAP-project, de handen ineengeslagen. Ook andere instanties/organisaties, zoals Plant Research International, het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), de CAU (Chinese Agricultural University), WILresearch etc. hebben waardevolle bijdragen aan dit gezamenlijke project geleverd. 

De drie rapporten vormen samen een solide basis voor milieurisicobeoordelingen als onderdeel van het proces van pesticideregistratie in China. Ze leveren een bijdrage aan de ambities van het Chinese ministerie van Landbouw om het schadelijke effect van pesticidegebruik op het milieu terug te dringen en de agrarische productie duurzamer te maken.