Nieuws

Naar een duurzame toekomst voor West-Zeeuws-Vlaanderen

Gepubliceerd op
18 oktober 2018

Onlangs nog stelde het wereldklimaatpanel IPCC dat door de opwarming van de aarde de zeespiegel wel eens een stuk harder kan stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kunnen we alleen voorkomen door onze maatschappij duurzamer in te richten. Wat betekent dit voor West-Zeeuws-Vlaanderen? Hoe kunnen landbouw en recreatie duurzamer worden gemaakt? Hoe kunnen we meer duurzame energie opwekken? En hoe kunnen we de natuur beter beschermen?

Met deze vragen stapte de Stichting Duurzaam Groede naar de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research. De Wetenschapswinkel verricht onderzoek met onderzoekers en studenten, onder meer voor maatschappelijke organisaties met een beperkt financieel eigen vermogen. Het onderzoek staat onder leiding van Marcel Pleijte van Wageningen Environmental Research.

Leefbaarheid van de regio vergroten

De Stichting Duurzaam Groede wil het VN-akkoord 2030 (duurzame ontwikkeling) en het klimaatakkoord van Parijs als leidraad nemen voor beleid waarmee de lokale en regionale politiek de leefbaarheid van de regio vergroten, om zo een toekomstbestendig perspectief te bieden aan bewoners, toeristen en bedrijven. Marcel Pleijte benadrukt dat het belangrijk is om dit samen met bewoners, bedrijven en bestuur te doen. Daarbij moet worden bedacht dat er ook externe processen zijn waar West-Zeeuws Vlaanderen weinig tot geen invloed op heeft, maar die wel belangrijk zijn om rekening mee te houden. Denk aan de wereldhandel en de tussenhandel in de landbouw. En ook aan klimaatverandering en de invloed daarvan op de kustontwikkeling. En verder aan de Westerschelde-problematiek en de natuurcompensatie en de demografische ontwikkeling.

Roadshows

De rijksoverheid gaat in zogenoemde roadshows gemeenteraden en provinciale staten in het land af. Zij moeten namelijk in juni 2019 opgeven hoeveel zonne-, wind- en geothermische energie zij willen opwekken voor 2030 en hoeveel capaciteit en financiële middelen zij gaan inzetten. Dit vraagt voor veel partijen een verschuiving van handelen vanuit een primair economisch perspectief naar een handelen vanuit een duurzaamheidsperspectief. Voor West-Zeeuws-Vlaanderen gaat de Wageningse Wetenschapswinkel na hoe de sectoren landbouw en recreatie onder meer tot duurzame productie, duurzame energie en natuurontwikkeling of –behoud kunnen komen. De komende tijd zal projectleider Marcel Pleijte de volgende onderzoekvragen centraal stellen: Welke regionale en lokale handelingsperspectieven richting duurzaamheid zijn er voor de landbouw en recreatie in West-Zeeuws-Vlaanderen? Waar stroken landbouw en recreatie wel en waar niet met duurzaamheid? Hoe kunnen de niet-duurzame landbouw en recreatie duurzamer worden gemaakt?

“We gaan drie atelierbijeenkomsten organiseren waar naast de studenten ook vertegenwoordigers van de maatschappelijke partners en hun achterban mee gaan doen,” zegt Marcel Pleijte. “In de eerste bijeenkomst richten we ons op het in beeld brengen van de ontwikkelingen in het verleden en de huidige situatie in West-Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we de geesten rijp maken voor het doordenken van droombeelden in de ijkjaren 2030 en 2050. Hoe ziet West-Zeeuws-Vlaanderen er dan idealiter uit? In de derde bijeenkomst zetten we het uitwerken van scenario’s centraal. We zullen nagaan wie zich met welk scenario verbonden voelt en er energie op wil zetten om het te realiseren. Daarbij kan het laaghangend fruit meteen worden opgepakt. De uitkomsten van het onderzoek presenteren we in juni 2019 aan de gedeputeerde en de wethouder van Sluis.”

De Stichting Duurzaam Groede werkt in haar zoektocht naar duurzaamheid samen met ZLTO, Recron, Zeeuwse Milieu Federatie, Zeeuws Landschap en natuurvereniging Het Duumpje. De gemeente Sluis, de provincie Zeeland en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen juichen het initiatief toe.