Nieuws

Nationale strategie cruciaal voor succesvolle agri-food relatie met China

Gepubliceerd op
27 november 2014

Het is van groot belang dat het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid krachtig samenwerken binnen de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen om een doortastende agri-food strategie richting China door te ontwikkelen, zo geven het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en LEI Wageningen UR aan. Door zich te positioneren als duurzame partner op het gebied van voedselzekerheid en -veiligheid kan de Nederlandse agri-food sector haar marktpositie in China verbeteren.

Een eerste verkenning laat een goede match zien tussen de sterkten van Nederland en de Chinese vraag naar technologie, kennis en producten in tal van onderdelen van de voedselketen, variërend van import tot logistiek, met name voor groenten, aardappelen, zuivel en vlees uit de intensieve veehouderij.

Kansen en risico’s in Chinese markt dwingen tot meer strategisch agri-food beleid

China staat onder extreme druk om aan de groeiende vraag naar hoogwaardig en veilig voedsel voor de groeiende middenklasse en hoge inkomens te voldoen. Voedselzekerheid en het waarborgen van voedselkwaliteit en -veiligheid zijn noodzakelijk voor de sociaal-politieke stabiliteit en krijgen daarom hoge prioriteit van de Chinese overheid. Dit biedt kansen voor de Nederlandse Topsectoren, die door export van producten en kennis kan bijdragen aan een meer gediversifieerde en duurzame voedselvoorziening van betrouwbare kwaliteit in China.

De aanzienlijke risico’s voor Nederlandse bedrijven actief in China zijn een punt van aandacht. Dit varieert van een ongelijk speelveld met Chinese staatsbedrijven, slecht beschermde kwekersrechten en intellectueel eigendom, tot ongunstige regelgeving en andere markttoetredingsbarrières. Daarnaast zijn er buitenlandse concurrenten die ook willen profiteren van de groeiende Chinese markt. Deze kansen en risico’s vragen er om dat de partijen in de Topsectoren Agri &Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen een meer strategische visie ontwikkelen op samenwerking met China in het agri-food domein.

Aansluiten bij huidige én toekomstige Chinse agri-food uitdagingen

De afgelopen jaren hebben de partijen in de Topsectoren in nauwe samenwerking reeds veel inspanningen geleverd en initiatieven ontwikkeld om de kansen voor Nederland op het gebied van agri-food in China te benutten. Het ontwikkelen van een nationale agri-food strategie richting China kan helpen om de synergie tussen de verschillende activiteiten te versterken, fragmentatie te voorkomen, continuïteit van succesvolle initiatieven te borgen en om op nieuwe kansen en bedreigingen te anticiperen. De onderzoekers bevelen aan de gezamenlijke strategie te baseren op het principe van reciprociteit, waarbij de partijen in de Nederlandse Topsectoren een aantrekkelijke propositie richting China formuleren die goed aansluit bij de huidige én toekomstige Chinese prioriteiten en uitdagingen op het gebied van agri-food.

Strategische handelingsperspectieven voor de Nederlandse overheid

Het HCSS en LEI publiceren vandaag het rapport Harvesting Golden Opportunities for the Dutch Agri-Food Sector in China. Het rapport brengt in kaart hoe de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven reciprociteit kunnen gebruiken om de kansen voor de Topsectoren in China verder uit te nutten en de risico’s te verminderen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.