Nieuws

Natuur stevig verankerd in provinciale coalitieakkoorden

Gepubliceerd op
12 januari 2016

Door het Natuurpact zijn provincies sinds 2013 de belangrijkste bestuurslaag voor het natuurbeleid. De invloed van de provinciale politiek op de Nederlandse natuur is daarmee toegenomen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving is Alterra Wageningen UR nagegaan wat de provinciale akkoorden betekenen voor het natuurbeleid.

Geen koerswijzigingen

De twaalf coalitieakkoorden van maart 2015 laten zien dat natuurbeleid een prominente plek heeft in het provinciale beleid. Er zijn geen radicale koerswijzigingen in het provinciale natuurbeleid in vergelijking met de periode ervoor. Dit is ook niet zo vreemd aangezien het provinciale natuurbeleid kort na de decentralisatie in 2013 is herzien. In alle provincies bestaan de Colleges van Gedeputeerde Staten uit brede coalities met minstens twee partijen die ook zitting hadden in het vorige college.

Natuurnetwerk belangrijk thema

De grootste politieke verandering zien we in de provincie Groningen waar PvdA en VVD uit het college zijn verdwenen. Het huidige college besteedt relatief veel extra geld aan natuur en landschap en legt meer nadruk op ecologische verbindingen. Opvallend is de nieuwe aandacht voor nationale parken in Groningen, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Limburg. Zij zien in deze gebieden mogelijkheden om natuur en toerisme hand in hand te laten gaan. Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en internationale natuurdoelen blijven de belangrijkste thema’s. Daarbij worden burgers, maatschappelijke partijen en bedrijven steeds vaker uitgenodigd om mee te werken aan het realiseren en vooral ook financieren van de provinciale natuurplannen. Provincies zien hun traditionele rol veranderen van bepalen, toetsen en uitvoeren naar een meer faciliterende (partner)rol.

Eigen middelen

Provincies verschillen vooral in de omvang van hun natuurambities en de hoeveelheid eigen middelen die ze investeren. Noord-Holland en Noord-Brabant zijn erg ambitieus en willen de hele oorspronkelijke EHS-opgave voor hun provincie realiseren. Andere provincies hebben gekozen voor een minder omvangrijk Natuurnetwerk. Verschillen in eigen natuurinvesteringen zijn groot. Dit varieert van minder dan 1 miljoen euro per jaar (Fryslân en Noord-Holland) tot bijna 43 miljoen euro per jaar (Overijssel). Vooral de nieuwe coalities in Noord-Brabant en Groningen hebben deze extra budgetten in 2015 aanzienlijk verhoogd. De nieuwe coalitie in Noord-Holland heeft de aanvankelijke extra provinciale investeringen in natuur in 2015 juist weer helemaal geschrapt.