Nieuws

Natuurinclusieve landbouw goed voor boer èn milieu

Published on
11 juli 2017

Natuurinclusieve landbouw werkt positief op de biodiversiteit en het milieu op en rondom landbouwbedrijven. Agrariërs die natuurinclusief willen boeren, moeten daarvoor op korte termijn investeringen doen, bijvoorbeeld in machines en de inrichting van hun bedrijf. Maar op langere termijn plukt de boer er juist financiële baten van. Winst voor boer èn maatschappij dus. Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en Wageningen Environmental Research (Alterra), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- èn ecosysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving (het ‘natuurlijk kapitaal’) en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Maatregelen getoetst

Op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen is een aantal natuurinclusieve maatregelen voor akkerbouw en melkveehouderij geanalyseerd op hun effecten op biodiversiteit, milieu, klimaat en bedrijfseconomie. Voor de akkerbouw gaat het om maatregelen als het verruimen van het bouwplan, niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en akkerbedekking in de winter en akkerranden. Voor de melkveehouderij gaat het om blijvend of kruidenrijk grasland, weidegang en ruige mest. Ook is de invloed van landschapselementen op verschillende aspecten beoordeeld. Uit de analyse van de effecten blijkt dat de meeste maatregelen positief uitwerken op één of meer van de aspecten voor biodiversiteit, milieu en klimaat. Deze vergen wel diverse investeringen in bijvoorbeeld machines en inrichting, zeker op korte termijn. Op lange termijn ziet het plaatje er anders uit en nemen de financiële baten voor de boer toe.

Integrale aanpak noodzakelijk

Natuurinclusieve landbouw vraagt idealiter om een integraal management op bedrijfs- of zelfs gebiedsniveau waarbij meerdere maatregelen in samenhang worden toegepast. In de analyse zijn echter de effecten van individuele maatregelen bekeken, om agrarische ondernemers nu al de kans te bieden stapsgewijs met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. In het rapport is voor een aantal maatregelen die boeren nu al kunnen treffen op een rij gezet wat dat de boer en maatschappij oplevert.

Publicatie

Het rapport ‘Maatregelen natuurinclusieve landbouw’ is te downloaden van de website van het Louis Bolk Instituut en van Wageningen Environmental Research.