Road ecology Nature bridge Zwaluwenberg Fabrice Ottburg

Nieuws

Nieuw: Handbook of Road Ecology

Gepubliceerd op
14 september 2015

Het onlangs gepubliceerde ‘Handbook of Road Ecology’ geeft een samenvatting van zo’n 30 jaar onderzoek dat wereldwijd gedaan is naar de invloed van wegen en andere infrastructurele werken op wilde dieren, en op maatregelen om de negatieve invloeden ervan te verminderen. Dit boek, dat tot stand kwam met medewerking van Alterra-onderzoekers Edgar van der Grift en Fabrice Ottburg, is een ‘must read’ voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructurele werken.

Toonaangevende onderzoekers uit zo’n 25 landen hebben bijgedragen aan het handboek. Zij presenteren de nieuwste kennis van de ecologische aspecten van grote infrastructurele werken, zoals autowegen, spoorlijnen, hoogspanningslijnen en waterwegen. Het boek schetst de invloed van infrastructuur op de fauna, en laat zien hoe die invloed kan worden gemitigeerd. Ieder hoofdstuk bevat concrete aanwijzingen op basis van praktijksituaties.

Voorkomen van road pizza's

Er zijn diverse methoden om dieren te helpen om veilig wegen en andere infrastructurele werken over te steken. Dat is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in een gebied. “Het monitoren van het gebruik van deze voorzieningen is een belangrijke eerste stap bij de evaluatie van hun functionaliteit,” zegt Edgar van der Grift. Lastiger is het om vast te stellen in hoeverre deze voorzieningen daadwerkelijk effect hebben, dus echt de invloed van wegen op de fauna verminderen. “De opzet van de meeste studies hiernaar is matig van kwaliteit en de resultaten zijn derhalve wetenschappelijk minder betrouwbaar. In ons Handboek geven we praktische richtlijnen voor het opzetten van evaluatiestudies naar de effecten van dit soort voorzieningen. We laten ook zien dat monitoring al vroeg moet worden gestart om tot een zorgvuldige evaluatie te komen. We benadrukken dat er behoefte is aan meer experimenteel onderzoek om scherper in beeld te krijgen welke maatregelen wel, en welke niet de gewenste effecten hebben.”

In zijn bijdrage aan het boek schetst Fabrice Ottburg het dynamische karakter van beken en rivieren waarmee bij de aanleg van bijvoorbeeld bruggen en andere infrastructurele werken rekening moet worden gehouden, ook om de gevolgen daarvan voor de watergebonden fauna te verminderen. “Het gaat hierbij niet alleen om de directe ecologische effecten op de habitat in stroomgebieden en op vissen,” zegt Ottburg. “Het gaat ook om mogelijke schade aan de infrastructurele werken zelf door bijvoorbeeld overstromingen of erosie. Dit leidt dan vaak weer tot aanpassingen die schadelijk zijn voor de natuurlijke omgeving. Nieuwe infrastructuur zou zo veel mogelijk weg van rivieren en waterlopen moeten worden gehouden en bruggen moeten zodanig worden ontworpen dat de waterlopen ongehinderd kunnen stromen en er geen barrières voor vissen ontstaan.”

Handbook of Road Ecology. 522 pp. ISBN: 978-1-118-56818-7. Prijs: € 128,30. Te bestellen in de boekhandel of bij Wiley Publishers