Nieuws

Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap

Gepubliceerd op
4 september 2018

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is uit. In het boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Hiermee kunnen terreinbeherende organisaties de kosten van het beheer calculeren.

Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, gemeenten en particuliere terreineigenaren om hun beheerskosten te calculeren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Verder wordt het boek veel gehanteerd door adviesbureaus,  aannemers, scholen en onderzoeksinstellingen.

Eens in de twee jaar komt er onder verantwoordelijkheid van Wageningen Environmental Research een nieuwe uitgave van het normenboek. Op 1 augustus is de versie 2018 verschenen. Ten opzichte van het Normboek 2016 zijn alle kostennormen geactualiseerd. Daarnaast zijn er veel nieuwe tijd- en kostennormen opgenomen. Nieuw of bijgewerkt in deze uitgave zijn onder andere diverse methode van maaien en afvoeren van riet in moerassen, onderhoud van watergangen (maaien, frezen van maaisel, baggeren, beschoeiien, plaatsen overstortputten), stobben frezen, afzetten opslag in struweel en lobben maken in struweelrand.