Precisielandbouw in de melkveehouderij

Nieuws

Nieuw adviessysteem voor precisielandbouw haalbaar in de melkveehouderij

Gepubliceerd op
9 april 2015

Binnen enkele jaren is het mogelijk een praktisch (teelt)adviessysteem te realiseren voor dagelijkse beslissingen op het melkveebedrijf, omdat technologie niet beperkend meer is. Daarvoor is het nodig om stapsgewijs een systeem te ontwikkelen dat bestaande data uit diverse bronnen integreert. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR op basis van een haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor ruwvoer (gras en snijmaïs) voor de melkveehouderij in Nederland.

Technologie is niet beperkend meer om precisielandbouw op belangrijke teeltmaatregelen toe te passen. Het gaat nu om het bewerkstelligen van een effectieve integratie van sensordata, modellen, kengetallen en machines in een integraal adviessysteem en in belangrijke precisielandbouwtoepassingen. In het rapport wordt uitgewerkt hoe een praktisch adviessysteem voor dagelijkse beslissingen op het melkveebedrijf in minder dan 3 jaar bereikt kan worden. Door integratie van bestaande componenten (data, sensoren en modellen) en verbetering van het systeem op de langere termijn door gericht onderzoek en doorontwikkeling. De haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd in opdracht van provincie Overijssel, het (voormalige) Productschap Zuivel en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO).

Goed nieuws voor de praktijk

Voor de melkveehouderij is dit goed nieuws, omdat hiermee een praktisch adviessysteem kan ontstaan waarmee melkveehouders de ruwvoeropbrengst kunnen maximaliseren en de kwaliteit op perceelniveau kunnen optimaliseren. Van advies op bedrijfsniveau naar perceelniveau en pleksgewijs, van advies op jaarbasis naar dagbasis, en van metingen achteraf naar actuele en voorspellende metingen. Onderaan de streep is dit weer een van de stappen die melkveehouders kan helpen richting een beter economisch bedrijfsresultaat en verduurzaming van de bedrijfsvoering: hogere opbrengsten, betere ruwvoerkwaliteit, meer en beter bemesten en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor het inventariseren van de eisen en wensen met betrekking tot het gebruik van sensoren en modellen, is gebruik gemaakt van een klankbordgroep van melkveehouders en loonwerkers uit Noord-Brabant, Overijssel en de Noordoostpolder. Tevens is met hen het eindbeeld van het adviessysteem getoetst.

Het rapport is het resultaat van een haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd in het kader van het project ‘Satellietbeelden van het gras- en maïslandmanagement’ en dat als werktitel ‘GrasMaïs-Signaal’ heeft meegekregen. Uitgevoerd door Wageningen UR (Livestock Research, Plant Research International en Alterra) i.s.m. ZLTO. In de volgende fase van dit project zal een concreet plan van aanpak worden uitgewerkt voor een adviessysteem GrasMaïs-Signaal.