Nieuws

Nieuw veelzijdig boek: Agrarisch Natuurbeheer in Nederland

Published on
6 juni 2016

‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’ is een nieuw boek dat een breed overzicht geeft van het agrarisch natuurbeheer in Nederland. Naast de actuele stand van zaken schetst het boek perspectieven voor de toekomst die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Namens Wageningen Environmental Research was Dick Melman redacteur van dit uitgebreide naslagwerk, dat handvatten biedt aan boeren, natuurbeheerders en overheden en nieuwe kansen schetst voor de toekomst.

Balans opmaken

Agrarisch Natuurbeheer staat niet altijd in een even goed daglicht. Regelmatig wees onderzoek uit dat het effect ervan gering was. Dit was vier jaar geleden mede de aanleiding voor een groot project waarin alles wat bekend was op een rij zou worden gezet, en alles wat onbekend was zou worden uitgezocht, onder andere door de inzet van een aantal promovendi. Dit heeft nu geleid tot het boek ‘Agrarisch natuurbeheer in Nederland’ waarin de balans wordt opgemaakt. Het boek laat uitgebreid zien wat er geprobeerd is, wat er gelukt is en wat niet gelukt is. Ook laat het zien waar de kansen voor de toekomst liggen.

Veelzijdig boek

Agrarisch Natuurbeheer in Nederland bekijkt de biodiversiteit in Nederland vanuit de verschillende leefgebieden: grasland, akkerland, droge dooradering, natte dooradering, en erven en gebouwen. Het begint met een schets van de ontwikkeling van het natuur- en landbouwbeleid in Nederland, waar ook Cees Veerman in zijn voorwoord aandacht aan besteedt. Vervolgens geeft het boek een overzicht van de ecologische aspecten van het agrarisch natuurbeheer, waarbij zowel weidevogels, akkervogels en ganzen als sloten, opgaande begroeiing, erven en gebouwen besproken worden. Ook worden de nuttige functies van biodiversiteit voor de landbouw voor het voetlicht gebracht. Dat is relevant voor de bedrijfsvoering van boerenbedrijven. Tot slot komen de toekomstperspectieven voor natuur in het boerenland aan de orde.

Handvatten voor de praktijk

Het boek is prachtig uitgevoerd met volop foto's en beeldmateriaal. Er is aan meegewerkt door 45 auteurs die ieder op hun terrein relevante informatie bijdragen. De vijf redacteuren, waaronder Dick Melman, zijn er in geslaagd die schat aan gegevens vorm te geven in wat met recht een standaardwerk mag heten. Het stelsel voor agrarisch natuurbeheer is in 2016 geheel vernieuwd, met een grote rol voor regionale collectieven voor de uitvoering. ‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’ biedt kennis en handvatten aan de praktijk van het agrarische natuurbeheer. Het kan helpen in de toekomst nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde initiatieven te nemen die wel succesvol zijn.

Bijdragen Wageningen University & Research

Behalve Dick Melman hebben vanuit Wageningen University & Research ook Ralf Verdonschot, Fabrice Ottburg, Anne Oosterbaan, Carla Grashof-Bokdam, Jack Faber, Jeroen Scheper, Raymond Schrijver, Anne-Marike Lokhorst, Jules Bos, Ida Terluin, Gabe Venema, Theo Vogelzang, Martin Voskuilen, Hein Korevaar, Judith Westerink, Rense Haveman, Maurice La Haye, Cees van Bruchem en Sjerp de Vries aan dit boek meegewerkt.