Persbericht

Nieuwe aanpak nodig voor bescherming Noordzee en Cariben

Gepubliceerd op
20 april 2018

Al meer dan 30 jaar zet prof. Han Lindeboom zich in voor de bescherming van de Nederlandse zeeën: de Noordzee en de zeeën in ons deel van de Cariben. In de Noordzee komt het er de komende jaren op aan om ecologie op een goede manier met andere functies (windenergie, voedselproductie) te combineren. In de Cariben staan we voor de opgave om het koraal te redden. In de rede bij zijn afscheid van Wageningen University & Research op vrijdag 20 april stelt Han Lindeboom een nieuwe aanpak voor om tot een duurzame balans te komen tussen economie en ecologie in onze zeegebieden. Zelf wil hij daar nog lang zijn steentje aan bijdragen.

De multifunctionele Noordzee

Het wordt steeds drukker op de Noordzee. De komende periode moeten er belangrijke besluiten worden genomen over duurzame energie, de afbouw van olie- en gasplatforms, landbouw op zee en de toekomst van de visserij.

‘We staan voor een aantal grote transities’, zegt prof. Han Lindeboom. ‘De energietransitie zorgt voor een enorme toename van het aantal windmolens. De visserij en mariene voedselproductie zal de komende decennia een transitie ondergaan van de originele jager-verzamelaar naar duurzame oogster en vooral kweker. In het natuurbeleid is een transitie noodzakelijk van op soortniveau vastgetimmerde ecosysteemdoelen naar betere regulering van gebruiksdruk in aangewezen deelgebieden.’

Dè grote uitdaging volgens Lindeboom is de ideale combinatie van transities te vinden. ‘We hebben het niet alleen over inrichten van natuurreservaten, we gaan heel veel energie op zee winnen en de productie van gezond voedsel uit zee gaat een hoge vlucht nemen. Bij zoveel wijzigingen op de Noordzee en zoveel investeringen is dit een unieke kans om grote stappen te zetten.’

De kunst is, zegt Lindeboom, om via een integrale aanpak naar oplossingen te kijken, waarbij de inzet gericht moet zijn op een nieuw ecologisch evenwicht tussen natuur en alle menselijke activiteiten: ‘Zodat onze kinderen straks vol trots kunnen zeggen dat de Noordzee weer in balans is met ruimte voor natuur èn voor menselijk gebruik.’

Koraal redden in Nederlandse deel Caraïbische gebied

In het Nederlandse deel van de Cariben staan we voor de enorme uitdaging om de koralen te redden. Door vervuiling, erosie, kustbebouwing, overexploitatie en klimaatverandering dreigen de koralen de komende 15 jaar te verdwijnen. Als we niet snel wat gaan doen zal niet alleen fantastische natuur verdwijnen, ook de economieën en veiligheid zijn in gevaar. Han Lindeboom pleit daarom al lange tijd voor een Nationaal ∆ (Delta) Plan, waarbij via een Task Force en adequate financiering duurzame oplossingen mogelijk worden die ook bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN. Het gaat dan om verbeteren waterkwaliteit, versterken lokale economieën, tegengaan erosie, harmonisch ruimtegebruik, duurzame visserij en versterken natuurbeheer (land en water).

Nieuwe aanpak: belanghebbenden als eigenaar

‘Vaak worden problemen benaderd vanuit het perspectief van organisaties die de oplossingen bedenken en realiseren’, zegt Han Lindeboom. ‘Maar via de overheden loopt dat vaak stroperig. Mijn inzet is om belanghebbenden zoals bewoners van de eilanden, lokale bedrijven en toeristen als onderdeel van de oplossing te zien. Door hen actief bij de oplossingen te betrekken en eigenaar te maken, kan een nieuwe energie op de eilanden worden ontketend. Dat leidt tot duurzame oplossingen voor de natuur, maar ook tot weerbare economieën op de eilanden met krachtige, lokale samenlevingen.’

Lindeboom heeft op alle eilanden mensen gesproken, die zich willen inzetten om met de bewoners allerlei initiatieven te ontwikkelen die samen leiden tot duurzame oplossingen voor zowel natuur als economie. ‘Ook in het Nederlandse deel van de Cariben ligt een zee van mogelijkheden. We doen het voor de generaties die na ons komen’, aldus Han Lindeboom.