Nieuws

Nieuwe datacatalogus DUIN in de maak

Gepubliceerd op
28 september 2017

Onderzoekers van Wageningen University & Research en het Planbureau voor de Leefomgeving maken gebruik van geo-informatie om planbureauproducten te maken. Om te zorgen dat de zeggingskracht van deze informatie voldoende wordt onderkend, is samen met de gebruikers een nieuwe data-catalogus samengesteld.

Experiment in 2017

DUIN is een project binnen de WOT Natuur & Milieu en staat voor ‘Duurzame Uitwisseling Informatie Natuurplanbureaufunctie’. Het DUIN-projectteam is de inwinner, beheerder en verstrekker van een groot aantal GIS-bestanden. Onderzoekers hebben deze geo-informatie nodig om te werken aan de periodieke evaluaties en verkenningen van het natuurbeleid. In 2017 is als experiment gekeken welke aanvullende informatie voor kennisuitwisseling kan worden opgebouwd om daarmee beter aan te sluiten bij de wensen en eisen van de gebruikers van deze bestanden. Geo-informatie is regulier voorzien van metadata waarin (technische) details over de eigenaar, kwaliteit, thema, etc. worden beschreven. De data heeft ook eigenschappen die niet onderdeel zijn van deze reguliere metadata maar waar in het gebruik wel rekening mee gehouden moet worden. Gebeurt dit niet dan kan een verkeerde interpretatie aan de data worden gegeven. Voor de kennisuitwisseling is er ook informatie welke meer thema specifiek is en overkoepelend is over een groep van bestanden.  

Digitale en papieren catalogus

Via interviews zijn wensen van de gebruikers van DUIN geïnventariseerd. Uitgaande van de reacties en de wensen in een gebruikersoverleg zijn nieuwe plannen geformuleerd. Het gewenste resultaat is een eenvoudig te raadplegen en te doorzoeken data-catalogus. Voordeel van deze data-catalogus is dat ook gebruiksinformatie en –ervaringen van collega’s zijn op te nemen. GIS-bestanden worden daarmee makkelijker en sneller toepasbaar voor het juiste doel: leren van elkaars ervaringen en niet elke keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Meest verrassende uitkomst was de behoefte om de informatie ook op papier vast te leggen. Er is daarom gekozen om een catalogus op te bouwen bestaande uit een dubbele pagina per bestand of groep bestanden. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld als catalogus van digitaal doorzoekbare pdf-documenten die afgedrukt een papieren catalogus vormen.  

Doorkijk 2018

De verwachting van het projectteam is dat de interactie met de onderzoekers zich nog meer zal versterken en dat er een steeds rijker gevulde catalogus ontstaat.