Persbericht

Nieuwe hulpmiddelen voor verlengen levensduur melkvee

Gepubliceerd op
26 juni 2014

Dierenartsen, melkveehouders, bedrijfsadviseurs en kengetallenspecialisten ontwikkelden gezamenlijk voorstellen voor nieuwe hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het verlengen van de levensduur van melkvee. In opdracht van het consortium Duurzame Zuivelketen (DZK) hebben zij gewerkt aan nieuwe kengetallenoverzichten en een planmatige aanpak om melkveehouders te ondersteunen in hun diermanagement.

Het verlengen van de levensduur van melkvee  vraagt om een bedrijfsbrede aanpak. Het gaat om een combinatie van kennis over gezondheid, huisvesting, voeding, jongvee-opfok en fokkerij aan de ene kant en gericht werken aan het planmatig verbeteren van het bedrijfsmanagement aan de andere kant.

Kengetallen levensduur melkvee overzichtelijk gemaakt

De nieuwe kengetallenoverzichten verschillen van de bestaande doordat ze alle beschikbare kengetallen die betrekking hebben op gezondheid, welzijn en levensduur op één A4 weergeven. In één oogopslag krijgt de veehouder daarmee een actueel inzicht in de status van de veestapel. Niet alleen handig voor de melkveehouder, maar ook voor adviseurs die veehouders begeleiden. In de overzichten staan kengetallen over o.a. levensduur, afvoerredenen en de gezondheid van melkkoeien en jongvee. Het eindresultaat bestaat uit een jaaroverzicht en een periode-overzicht met actuele kengetallen over de afgelopen weken tot en met kwartaal. Dat laatste is gericht op het zo snel mogelijk bijsturen wanneer kengetallen aangeven dat resultaten gaan afwijken van streefwaarden.

Bedrijfsgerichte plan van aanpak brengt structuur

Het tweede hulpmiddel betreft een methode om via een bedrijfsgerichte aanpak te werken aan het verbeteren van gezondheid, welzijn en levensduur op melkveebedrijven. De methode omvat de stappen Plan, Do, Check en Act en wordt daarom afgekort weergegeven met de term PDCA. De veehouder werkt met dit plan stapsgewijs aan verbetering op basis van de zelf gekozen bedrijfsdoelen en verbeterpunten. Aan de hand van het verloop van kengetallen uit de hierboven weergegeven kengetallenoverzichten kan worden gemonitord of doelen bereikt worden. Adviseurs kunnen ondersteunen bij het opstellen en monitoren van dergelijke verbeteringsplannen. Zo is een lijst beschikbaar met allerhande hulpmiddelen die via internet of adviseurs beschikbaar zijn. Hiermee kunnen zowel oorzaken van problemen als mogelijke oplossingen snel gevonden worden.

Downloaden hulpmiddelen verlenging levensduur melkvee

Het eindrapport Kengetallenoverzichten en PDCA-aanpak voor verlenging van levensduur melkvee is hier te downloaden.

Dit project werd in opdracht van het publiek-private partnership Duurzame Zuivelketen uitgevoerd onder leiding van ZLTO in samenwerking met Wageningen UR Livestock Research en de eerder genoemde deskundigen vanuit de melkveehouderij en het dienstverlenend bedrijfsleven. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken.