Nieuwe landelijke website Basisregistratie Ondergrond live

Nieuws

Nieuwe landelijke website Basisregistratie Ondergrond live

Gepubliceerd op
7 augustus 2015

De wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt ervoor dat alle publieke gegevens over de ondergrond van Nederland bijeengebracht worden in één voor iedereen toegankelijke centrale database. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Deze gegevens worden verzameld door onder andere Alterra en TNO.

Informatie over de BRO, documenten en de laatste stand van zaken over de (wet) BRO is voortaan te vinden op de nieuwe BRO website.

De BRO bouwt voort op bestaande registraties van ondergrondgegevens, zoals DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO-GDN, en BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) dat wordt beheerd door Alterra. Tevens worden de diepe mijnbouw-gerelateerde gegevens, die momenteel worden verstrekt via NLOG (NL Olie-en Gasportaal), opgenomen in de BRO. Voortbouwend op de lessen van voorgaande jaren en in overleg met betrokkenen  heeft het ministerie van IenM een stapsgewijze aanpak voor de totstandkoming van de BRO ontwikkeld. De inhoud van de BRO wordt ‘dakpansgewijs’ in verschillende tranches gerealiseerd.

Tranches
De eerste tranche bestaat uit de registratieobjecten: Geotechnisch sondeeronderzoek, Booronderzoek, Grondwatermonitoringput, Grondwatersamenstellingsonderzoek en Mijnbouwwetvergunning. Welke registratieobjecten er met prioriteit na deze eerste tranche worden opgenomen in de BRO wordt bepaald in samenspraak met afnemers en bronhouders en op advies van het strategisch beraad (regieraad) aan de minister. Dit advies zal worden bepaald op basis van belangrijke maatschappelijke en politieke vraagstukken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld waterveiligheid (bijv. waterkeringen), milieuhygiëne (waaronder bodeminformatie delen tussen Overheid en Netbeheerders, BIDON) en waterkwaliteitgegevens (o.a. geotechnische laboratoriumanalyses).

Planning implementatie BRO
In januari 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn rol verstrekt als opdrachtgever van de BRO en is er een programmabureau ingesteld binnen DG Ruimte en Water om de totstandkoming van de BRO verder te begeleiden.  Per 1 januari 2017 treedt de wet BRO inwerking voor de eerste tranche van registratieobjecten. De ketenprocessen van de BRO moeten dan ingericht zijn en bronhouders moeten aangesloten zijn op de Landelijke  Voorziening BRO (LV BRO). De LV BRO zal bovendien gereed zijn om gegevens te verstrekken. Vervolgens is het verplicht gebruik door overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt in werking getreden.

Naast informatie op de landelijke website, is het ook mogelijk u in te schrijven voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief van IenM via de website. Vragen, ideeën of suggesties? Stuur een e-mail naar bro@minienm.nl.