Koeien & Kansen deelnemers blijven onder nitraatnorm

Nieuws

Nitraatgehalte blijft onder EU-norm

Gepubliceerd op
4 augustus 2014

Drie jaar op rij blijft het nitraatgehalte in het grondwater onder de Koeien & Kansen-bedrijven op zandgrond gemiddeld onder de EU-norm van 50 mg per liter. Vanaf 2008 varieert het gemiddelde nitraatgehalte tussen 45 en 55 mg per liter. Tussen de bedrijven is de variatie echter veel groter.

De figuur laat de ontwikkeling zien van de door het RIVM gemeten nitraatconcentraties in het grondwater bij de Koeien & Kansen-bedrijven op zandgrond vanaf 1999. Per bedrijf is de ontwikkeling met een stippellijn weergegeven en de doorgetrokken lijn is het gemiddelde van de Koeien & Kansen-bedrijven op zandgrond. De rode lijn is de EU norm. In deze reeks zijn ook de bedrijven meegenomen die tot en met 2009 tot het project behoorden. Gemiddeld laat de figuur een dalende trend in nitraatgehaltes zien vanaf het begin in 1999 tot enmet 2009. Daarna is het gehalte min of meer stabiel. De figuur toont tevens dat tussen de bedrijven de variatie in nitraatgehaltes behoorlijk groot is. Het afgelopen jaar varieerde het nitraatgehalte van 20 tot 80 mg per liter. In het verleden was die variatie echter nog groter.

Figuur 1: Ontwikkeling nitraatconcentraties in het grondwater bij Koeien & Kansen bedrijven.
Figuur 1: Ontwikkeling nitraatconcentraties in het grondwater bij Koeien & Kansen bedrijven.

Grote spreiding in nitraatgehaltes

Oorzaken van verschillen in nitraatgehaltes tussen bedrijven zijn velerlei. Verschillen kunnen veroorzaakt worden door management, zoals het stikstofoverschot, gewaskeuzes, vruchtwisselingsaspecten, het welslagen van een vanggewas en bemestingstrategie├źn. Verder zijn weersinvloeden belangrijk, maar ook de lokale omstandigheden van de bodem (droog en nat zand, leemlagen in de ondergrond).

Niet in de figuur is te zien dat binnen een bedrijf ook een grote variatie in nitraatgehaltes wordt waargenomen. Deze variatie is veelal groter dan de verschillen tussen de gemiddelden van de bedrijven. In het algemeen zijn de nitraatgehaltes onder maïsland hoger dan onder grasland.

Aandacht voor kwaliteit van het water

In een volgend bericht zullen de andere Koeien & Kansen-bedrijven aan bod komen. Daarin zal bij de bedrijven op klei- en veengrond niet alleen worden gekeken naar het grondwater, maar ook naar de kwaliteit van het sloot- en drainwater.