News

Ondergronds zoetwater opslaan voor de landbouw in Zeeland

Published on
October 17, 2016

Is het interessant voor akkerbouwers en fruittelers om ondergronds water op te slaan of zoetwaterlenzen op hun percelen te vergroten? Jeroen Veraart (Wageningen Environmental Research) en zijn collega's deden hier onderzoek naar binnen het GO-FRESH project.
In een interview voor het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie geeft Jeroen een toelichting.

Onderzocht werd welke socio-economische factoren een rol spelen in het besluit om als akkerbouwer of fruitteler wel of niet te kiezen voor ondergrondse opslag van zoetwater. Dit sociaal-economische onderzoek is uitgevoerd in combinatie met het onderzoek naar de hydrologische prestaties dat door Deltares, KWR-Water research en ACACIA-Water is uitgevoerd binnen het GO-FRESH project. ZLTO en de Hogeschool Zeeland hebben een belangrijke rol gespeeld in de kennisuitwisseling. GO-FRESH is mede gefinancierd vanuit Kennis voor Klimaat en regionale overheden (o.a. Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en STOWA) met ondersteuning van het Deltaprogramma.

Tijdelijke opslag van, bijvoorbeeld een neerslagoverschot in de winter, is een vorm van klimaatadaptatie voor droogte tekorten en verziltingsrisico’s in de zomer. Wanneer deze beloftevolle technieken op een grotere schaal mogelijk worden, creëert dit ook meer speelruimte voor een klimaatbestendige en slimme gebiedsontwikkeling. Ondergrondse opslag van zoetwater neemt bijvoorbeeld minder ruimte in beslag in vergelijk tot de waterbassins die veel fruittelers en glastuinbouw nu gebruiken. De resultaten van het sociaal-economische onderzoek binnen GO-FRESH zijn recent (Juli 2016) gepubliceerd in het tijdschrift Water Resources Management.

Stichting CAS stelde voor het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie daarom een aantal vragen aan Jeroen Veraart over de uitkomsten van de pilots, het zakelijk belang van ondergrondse zoetwateropslag en toekomstige ontwikkelingen.

>> Lees het volledige interview