Nieuws

Ondernemersperspectieven Oost Zeeuws-Vlaanderen

Gepubliceerd op
22 december 2015

De provincie Zeeland streeft naar een landbouw met economisch toekomstperspectief en ruimte voor ondernemerschap. Naar verwachting liggen er opgaven voor verbetering van de landbouwstructuur in Oost Zeeuws-Vlaanderen, maar hiervoor is eerst een beter inzicht in de huidige landbouwpraktijk gewenst. De Provincie Zeeland heeft Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) gevraagd hier zicht op te krijgen. Er zijn diepte-interviews gehouden met ondernemende landbouwers en gebiedsdeskundigen en de bevindingen zijn vervolgens getoetst en verder uitgewerkt tijdens een workshop met betrokkenen.

Ambitieuze maar ook stilstaande bedrijven

Het merendeel van de geïnterviewde ondernemers blijkt ambitieus aan bedrijfsontwikkeling te werken en ziet meerdere mogelijkheden, waarbij er op sectorniveau een positief beeld is over de kansen voor akkerbouw en melkveehouderij. De fruittelers ervaren een onzekere toekomst en de bedrijven met een loonwerktak zien in deze tak vooral een ongunstig perspectief. Er zijn in de regio Oost Zeeuws-Vlaanderen volop ondernemers met het vermogen om een bedrijfsstrategie vorm te geven en te realiseren en die relaties en netwerken weten te benutten voor hun doelen. Toch zijn er ook vrij veel bedrijven die stil staan in hun ontwikkeling. De redenen hiervoor zijn erg divers. Soms betreft het bedrijven van ondernemers zonder opvolger die rustig de rit uitzingen. Soms zijn betreft het landbouwers met een bijbaan zonder mogelijkheden of ambitie om het bedrijf verder te ontwikkelen.

Faciliterende rol overheid

Oost Zeeuws-Vlaamse agrarische ondernemers kiezen graag hun eigen pad. Maar in de gesprekken geven ze wel een aantal zaken aan die (collectief) aangepakt kunnen worden en waar urgentie op zit gerelateerd aan het realiseren van hun ambities. Hierbij wordt een faciliterende rol van de overheid gezien. De meest genoemde onderwerpen zijn: verbetering verkaveling, beperking grondonttrekking aan de landbouw, knelpunten in en communicatie over regelgeving, verbetering van het landbouwverkeer, beschikbaarheid zoetwater, verbetering internetbereik en-snelheid in het buitengebied, organisatie faunabeheer, uitgifte grond met langere pachtduur, voorkomen beperkingen stikstofgebruik in relatie tot de uitstoot door de lokale industrie en verminderen concurrentieongelijkheid met België.

Agendavorming

Voor realisatie hiervan is het noodzakelijk dat er een gedragen agenda ‘Landbouw facilitering Oost Zeeuws-Vlaanderen’ ontstaat en er richting gegeven wordt aan het zoekproces. Voor het perspectief van de landbouw is het relevant dat ontwikkelingsgerichte landbouwers hierin de lead nemen in samenspraak met stakeholders bij de voor hen relevante agendapunten. Een faciliterende rol van de provincie om tot deze agenda te komen is hierin wenselijk. Sowieso is er de wens voor een frequenter overleg tussen lokale overheid en landbouw waardoor partijen zich beter in elkaars belangen kunnen verplaatsen.