Nieuws

Onderzoek: Docenten aan het roer van hun loopbaan

Gepubliceerd op
17 november 2017

De overheid en schoolbesturen zijn doordrongen van het feit dat de kwaliteit van onderwijs voornamelijk bepaald wordt door de kwaliteit van leraren. Vandaar dat verschillende maatregelen genomen worden om de professionele ontwikkeling van leraren te stimuleren. Op landelijk niveau valt te denken aan: de lerarenbeurs, de ‘functiemix’ en het lerarenregister. Op schoolniveau aan: de invoering van HRM - waarin professionalisering en taaktoedeling op basis van competentie en ambitie belangrijke onderdelen zijn.

Deze ontwikkelingen passen binnen een bredere ontwikkeling rond ‘life long learning’ en maken dat het belang van loopbaansturing door docenten is toegenomen. ‘Loopbaansturing’ betekent dat docenten hun loopbaan c.q. carrière zelf vorm en richting geven en daartoe verschillende activiteiten ondernemen zoals: het creëren van loopbaanmogelijkheden door de eigen competenties te ontwikkelen, te netwerken, zichzelf zichtbaar te maken voor belangrijke derden en door te zoeken naar advies en begeleiding met betrekking tot de eigen loopbaan.

Binnen de doorgaans ‘platte’ schoolorganisaties zijn verticale loopbaanpaden relatief schaars. Echter, binnen onderwijsteams zijn tal van mogelijkheden voor leraren om zich te specialiseren of deel te nemen aan (innovatie)projecten. Binnen dit onderzoek concentreren we ons daarom op de meer horizontale loopbaanontwikkeling: taken en rollen op zich nemen die bij de eigen competentie ambitie passen.

De vraag die centraal staat is: ‘Welke individuele- en schoolfactoren stimuleren docenten met ‘loopbaansturing?’

Het onderzoek zal enerzijds bestaan uit een vragenlijst - beoogd wordt een databestand van 500 docenten uit meerdere scholen / locaties - en anderzijds uit enkele groepsinterviews onder docenten en hun leidinggevenden.

Wat levert deelname voor uw school op?

 • Een geanonimiseerde rapportage van vragenlijstdata, waarmee u inzicht krijgt in:

  • de mate waarin docenten bij u op school bezig zijn met hun loopbaan;
  • de manier waarop zij zichzelf zien (zelfvertrouwen en ontwikkelmotivatie)
  • de wijze waarop zij het HRM beleid en steun van hun leidinggevende ervaren
  • desgewenst scores op schoolniveau afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemende scholen
 • Een kwalitatieve weergave van de interviews, waarmee de vragenlijstdata verrijkt en uitgediept worden.
 • Wanneer u hier prijs op stelt, komt één van de onderzoekers de resultaten bij u op school presenteren.

Welke inspanning vergt het?

 • Uitzetten van een online vragenlijst binnen uw docentencorps:
 • 15 á 20 minuten tijd per docent om de online vragenlijst in te vullen;
 • Optioneel; organiseren van een of meer groepsinterviews, waarin de resultaten uit het vragenlijstonderzoek worden teruggekoppeld en besproken.