Cymbidium, water_emission, recirculatie

Nieuws

Onderzoek naar effect van natrium bij cymbidium

Gepubliceerd op
23 september 2014

Binnen het platform duurzame glastuinbouw hebben overheden en bedrijfsleven afspraken gemaakt om te streven naar een nagenoeg emissieloze teelt onder glas in 2027. Dit komt voort uit de doelstelling Kaderrichtlijn Water. In de teelt van cymbidium werd tot voor kort geen drainwater gebruikt, omdat bij dit gewas drainwater geloosd mocht worden bij een natriumgehalte in het drainwater van meer dan 0 mmol/l.

Recirculatie is daardoor een nieuw fenomeen voor cymbidium, waardoor telers nu geconfronteerd worden met een achterstand in kennis die de komende jaren moet worden ingelopen. Belangrijkste kennisvraag bij de cymbidiumtelers is, wat de effecten van natriumophoping zijn op de gewasgroei en bloei van cymbidium.

Om hier meer inzicht in te krijgen is in juli een praktijkproef gestart. Bij een gelijkblijvende totale EC in de gift van 0,8 worden drie verschillende natriumconcentraties mee gegeven en vergeleken met een controlebehandeling zonder natrium. In een vijfde behandeling wordt extra natrium bovenop de normale EC-gift van 0,8 gegeven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij twee cultivars. Tijdens het onderzoek worden drainmonsters geanalyseerd, gewasgroei en productie gemeten en met behulp van gewasanalyses wordt de opname van Natrium door de planten gemeten.