Onderzoeksprogramma ‘Op naar Precisielandbouw 2.0’ van start

Persbericht

Onderzoeksprogramma ‘Op naar Precisielandbouw 2.0’ van start

Gepubliceerd op
18 juni 2015

Op 19 juni 2015 gaat het onderzoeksprogramma ‘Op naar Precisielandbouw 2.0’ van start. Het doel van deze publiek-private samenwerking, onder de topsector A&F, is om de komende vier jaar met meer dan 20 partners onderzoek te doen op strategische thema’s binnen precisielandbouw, om zo de implementatie te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketens en maatschappij te oogsten. De partners binnen het onderzoekprogramma zijn eindgebruikers, toeleverende bedrijven, ketenpartijen en kennisinstellingen.

De naam ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL 2.0) is gekozen omdat de landbouw dankzij recente technologische ontwikkelingen een volgende grote stap kan maken. Op veel Nederlandse landbouwbedrijven is precisielandbouw 1.0 al realiteit: de stap naar gebruik van plaatsbepalingstechnologie en rechtrij-systemen in de landbouw is grotendeels gemaakt. Als dit op slimme wijze gecombineerd wordt met actuele en plaatsspecifieke sensordata van bodems en gewassen, dan wordt precisielandbouw mogelijk in de praktijk. Het gaat bij PL 2.0 om integratie van de componenten sensoren data, modellen, ICT en mechanisatie in effectieve en duurzame toepassingen.

Nog weinig toepassing

Er zijn vier belangrijke redenen waarom precisielandbouw 2.0 nu nog weinig toegepast wordt. Ten eerste is het huidige aanbod van sensorbeelden nog beperkt bruikbaar. Ten tweede zijn er nog onvoldoende modellen en beslisregels beschikbaar die sensorbeelden en data vertalen naar toegevoegde waarde in teeltmaatregelen voor de eindgebruikers; telers en loonwerkers. De derde reden is de nog gebrekkige ICT-infrastructuur, data-uitwisselbaarheid en standaardisatie. De laatste reden is het feit dat de gebruikers nog onvoldoende weten over de voordelen die zij met precisielandbouw kunnen behalen. Deze redenen zijn recent nog bevestigd in een onderzoek van EIP-AGRI focus groep ‘Mainstreaming precision farming’.

Twaalf projecten binnen Precisielandbouw 2.0

In het onderzoekprogramma PL 2.0 wordt in twaalf projecten gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. Centrale thema’s in de projecten zijn satellietbeeldengebruik, bodem- en gewassensoren, integratie en toepassingen, perceelkarakteristieken opbrengstpotentie, ondersteunende ICT en kennisverspreiding. Bij kennisverspreiding wordt gewerkt aan uitwisseling binnen het partnership en de doorstroming naar onderwijs en teeltpraktijk.