Nieuws

Op weg naar de geactualiseerde grondwatertrappenkaart

Gepubliceerd op
11 november 2014

Voor de Gt-actualisatie zijn de metingen klaar. De nieuwe geactualiseerde kaart heeft een veel uitgebreidere legenda die meer informatie levert over de ruimtelijke variatie en nauwkeurigheid.

Sinds 2011 zijn er per deelgebied op ongeveer 300 locaties grondwaterstandmetingen gedaan; in totaal op 1200 locaties in zowel een droge als natte periode van het jaar. Gelijktijdig met de metingen zijn als referentie ook grondwaterstanden in de stambuizen gemeten waarmee de gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand op de meetlocaties worden voorspeld. De meetlocaties zijn geloot volgens een gestratificeerde kanssteekproef. Deze meetlocaties en ook de locaties van de stambuizen die als referentie zijn gebruikt staan in de onderstaande figuur.

Meetlocaties Gt-actualisatie

In totaal zijn bijna 60 strata (sub-deelgebieden) onderscheiden op basis van Gt-klasse, gevoeligheid voor stagnatie en de uitvoering van een herinrichting. De indeling naar alleen de Gt-klassen afgeleid van de Gt-kaart van Nederland, schaal 1:50.000, is hieronder weergegeven. Per stratum worden de actuele kenmerken van de grondwaterstandsfluctuatie gekarakteriseerd waarbij zowel de ruimtelijke variatie binnen strata als de onzekerheid wordt meegenomen.

Stratificatie naar Gt