Nieuws

PPS Ruwvoer & Bodem, geslaagde bijeenkomst consortiumpartners

Gepubliceerd op
30 november 2018

In de PPS Ruwvoer & Bodem werken onderzoekers, bedrijfsleven én overheid samen om te komen tot verbetering en verduurzaming van ruwvoerproductie en bodemmanagement. Het onderzoeksprogramma loopt door tot en met 2019. Op 27 november 2018 bespraken de partners van het consortium de onderzoeksresultaten tot nu toe vanuit de verschillende werkpakketten. Ook werd gebrainstormd over aanvullende plannen voor (de afronding in) 2019.

Zo’n 40 personen vanuit de diverse betrokken partijen uit de plantaardige productieketen (o.a. toeleveranciers, onderzoekers en adviseurs) kwamen bijeen in het Gelderse Brummen. De opening werd gedaan door Leo Tjoonk (Agrifirm). Hij sprak over de rol van grondgebonden productie, het klimaatakkoord, kringlooplandbouw en biodiversiteit in duurzame zuivelketens. Vervolgens presenteerden de trekkers van de werkpakketten de highlights van het onderzoek tot nu toe (na 3 jaar onderzoek).

Highlights: diverse gepresenteerde highlights vanuit de verschillende werkpakketten:

  • De praktijkopbrengsten van snijmaïs zijn de afgelopen 25 jaar met ongeveer 195 kg ds per ha per jaar gestegen.
  • De toename in snijmaïs is voor een groot deel toe te schrijven aan genetische vooruitgang, maar ook veranderend weer en management hebben daaraan bijgedragen.
  • De grasopbrengsten zijn in de praktijk stabiel. Weliswaar is er een kleine genetische vooruitgang, maar die is mogelijk teniet gedaan door een dalende stikstofbemesting.
  • De praktijkopbrengsten liggen gemiddeld ongeveer 25% onder wat maximaal haalbaar is. Dat is een gat van 5.3 ton ds per ha snijmaïs en 3.5 ton ds gras per ha, waar deels nog winst te halen is. De berekeningen worden verder verfijnd naar bedrijfsniveau en toegepast binnen een beslissingsondersteunende tool die in ontwikkeling is binnen de PPS.
  • (Ruw)voer voor discussie: in het ene jaar is een hogere snijmaïs opbrengst gemeten in ruitzaaisystemen, in andere jaren zijn gelijke opbrengsten gemeten. Hier is nog aandacht nodig voor de verschillende bemestingscomponenten. Grote verschillen in de effecten van woelen op zavel en zware kleigrond. Op zavel een financiële plus van € 205 per ha, op klei is er een netto verlies van € 1121 per ha. Maatwerk is dus zeker nodig.

In de inspirerende ruimtes van De Bronckhorst Hoeve zijn daarna actuele thema’s zoals het klimaat(akkoord), biodiversiteit, kringlooplandbouw en grondgebondenheid bediscussieerd in relatie tot het onderzoek. Per werkpakket is bekeken of die maatschappelijke relevantie voldoende is ingebed in de onderzoeksopzet, of dat er voor het laatste onderzoeksjaar nog aanpassing nodig is.

Uitdagingen voor 2019 (en verder)

Samen met alle stakeholders, ook maatschappelijke organisaties en ngo’s, werken aan een goed bouwplan gericht op goede kwaliteit voer, maar zeker ook met aandacht voor CO2-verbruik en CO2-opslag, niet-kerende grondbewerking, verminderde afhankelijkheid van herbiciden, ruimte voor (functionele) biodiversiteit en verkrijgen van goede kengetallen voor gefundeerde adviezen aan de sector.