Nieuws

PSTVd gevonden bij afdeling Plant Breeding van Wageningen UR

Gepubliceerd op
30 september 2014

Bij de afdeling Plant Breeding van Wageningen UR is een besmetting met PSTVd (aardappelspindelknolviroïde, Potato spindle tuber viroid) geconstateerd in plantmateriaal van aardappel dat gebruikt wordt bij onderzoek. Binnen de Europsese Unie geldt PSTVd als een quarantaine-organisme. Nederland is daarom verplicht om verspreiding en vestiging van het organisme in de EU te voorkomen.

Besmet onderzoeksmateriaal zal worden vernietigd. Voor overig onderzoeksmateriaal wordt in samenwerking met de NVWA een aanpak uitgewerkt. De ziekteverwekker PSTVd komt in Nederland niet voor in aardappelen in het veld. De ziekte uit zich door sterk achterblijvende groei en misvormde knollen en kan zich verspreiden via pootgoed, plantcontact, pollen en zaad.  Het is nog onbekend wat de herkomst  is van de besmetting. De vondst van PSTVd heeft voor een aantal onderzoekers gevolgen.  Zij zullen hun onderzoek voor een deel opnieuw moeten uitvoeren.

In totaal zijn er door de afdeling Plant Breeding ruim 100 monsters getest waarvan het merendeel vrij bevonden is van het viroïde. Ieder monster bevat steeds materiaal van 100 verschillende planten. De besmetting is vastgesteld in twee monsters, twee andere monsters zijn verdacht en worden nu verder door de NVWA onderzocht. Het gaat om plantmateriaal uit de ‘gaaskooi’ en uit de in vitro-teelt. Op dit moment wordt door Plant Breeding in nauw overleg met de NVWA onderzocht welke planten binnen de monsters nu precies het viroïde bevatten. Dit om de mogelijke bron te kunnen identificeren en om na te gaan in hoeverre er verspreiding van het viroïde naar ander aardappelmateriaal aan de orde geweest kan zijn.  

De manier waarop Plant Breeding om gaat met plantmateriaal is er altijd al op gericht te voorkomen dat ziekten van de ene naar de andere plant kunnen worden overgedragen. Plant Breeding heeft deze werkwijze rond aardappel-plantmateriaal in gaaskooien, kassen en in vitro verder aangescherpt en met een toets op PSTVd uitgebreid, zodat de scheiding van plantmateriaal nog beter geborgd is en overdracht van het viroïde voorkomen wordt.