Nieuws

Palingvissen met quota levert meer op dan jaarlijks tijdelijk visverbod

Gepubliceerd op
1 maart 2016

Gequoteerd op paling vissen levert per bedrijf 3.600 tot 4.600 euro per jaar meer op dan vissen met een gesloten periode van 3 maanden per jaar waarin niet op aal gevist mag worden. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat bij quotering jaarrond kan worden door gevist op aal, en daarmee ook op wolhandkrab en snoekbaars. Ook profiteren de vissers die met een quotum vissen van de hogere aalprijs die ontstaat tijdens de gesloten periode.

In de provincie Friesland wordt door de Friese Bond van Binnenvissers de pilot ‘Decentraal Aalbeheer’ uitgevoerd, waarbij gequoteerd op paling wordt gevist. Door de terugloop van de aalstand heeft de Europese Commissie alle lidstaten verplicht om een aalherstelplan in te dienen. Nederland heeft hierin besloten tot een gesloten periode van drie maanden. De Friese vissers hebben gevraagd om een benadering op basis van een quotum, als alternatief voor een gesloten periode. Reden hiervoor is dat zij denken dat dit zowel ecologisch als economisch voordeliger is. Dat het economisch voordeliger is, wordt onderschreven door dit onderzoek. Voor het eventuele ecologische voordeel is aanvullend onderzoek nodig.

Het huidige toegestane quotum in de provincie kan plaats bieden aan 9 tot 14 volwaardige visserijbedrijven die dan een modaal inkomen kunnen realiseren. De inkomstenderving als gevolg van de vangstbeperkende maatregelen hebben de Friese bedrijven deels weten te ondervangen door andere wegen in te slaan zoals de paling meer zelf te gaan bewerken en verkopen, en door andere visserij gerelateerde activiteiten zoals visserijrecreatie en monitoringsonderzoek.

In de pilot ligt het gemiddelde inkomen van de Friese vissers iets beneden het modale inkomen. De onderlinge verschillen zijn groot, vooral veroorzaakt door verschillen in aalquota die aan de bedrijven zijn toegekend aan de hand van hun vangsten in het verleden zonder vangstbeperking. En ook door de mate waarin men andere visserij gerelateerde activiteiten onderneemt. Sinds de vangstbeperkende maatregelen zijn de aalvangsten gehalveerd. Het aantal bedrijven dat een deel van de aal zelf verwerkt en verkoopt, is sinds die periode toegenomen tot de helft van de bedrijven. De extra omzet uit bewerking van vis is in die periode verdrievoudigd.