Nieuws

Particuliere bosbouw: op zoek naar nieuwe economische dragers

Gepubliceerd op
24 juni 2014

Sinds de sterke stijging van de houtprijzen in 2006 hebben particuliere bosbedrijven voornamelijk een positief bedrijfsresultaat behaald. De gemiddelde opbrengsten kwamen in 2011 16% boven de kosten uit, over 2012 is een score van 5% bereikt. Dit staat in contrast met de gemiddelde resultaten in het verleden.

Vanaf 1989, toen de meting van de bedrijfsuitkomsten werd uitgebreid met bedrijven kleiner dan 50 ha bos, zijn de opbrengsten veelal onvoldoende geweest om de kosten te dekken. Het gemiddelde reële verlies in de gehele periode (1989-2012) is becijferd op 46 euro per ha per jaar. Bijna 40% van de inkomsten in de particuliere bosbouw was in 2012 afkomstig uit overheidssubsidies. De kortingen hierop leiden tot bezorgdheid over de toekomstige bedrijfsresultaten. 

In aanvulling op het gebruikelijke overzicht van de kosten, opbrengsten en bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven, biedt de bosbouwrapportage van LEI Wageningen UR dit jaar daarom een apart katern over nieuwe economische dragers binnen de sector. In zijn essay, onderdeel van het katern, beschrijft Patrick Jansen, directeur van de Stichting Probos, dat de bezuinigingen van de overheid een schokgolf hebben teweeggebracht en dat veel boseigenaren naar nieuwe economische dragers zoeken. Hij bepleit dat de bedrijven en de sector als geheel een strategie ontwikkelen, waarbij aandacht wordt besteed aan onderlinge samenwerking, omkering van denken, leren uit het verleden, verdeling van risico’s en generiek toepasbare economische dragers.

Het katern wordt afgesloten met een aantal tips die naar voren zijn gekomen uit een drietal veldwerkplaatsen over rendabel particulier bosbeheer. Hierbij gaat het niet alleen om praktische handvatten voor lagere kosten en hogere opbrengsten in het bosbeheer, maar ook om kansen in andere sectoren, waaronder recreatie en sport. Het kan nuttig zijn om het bestaande bedrijfsplan met een business-model door te lichten en bij te stellen aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.