Nieuws

Peter Jansen wint prijsvraag ‘Futurescapes for Better Wetter’ van Ark Fryslân

Gepubliceerd op
9 juni 2016

Peter Jansen (Alterra) en Sander Hermens (recent afgestudeerd Landschapsarchitectuur) hebben de eerste prijs gewonnen voor hun ideeën om het Friese veenweidengebied aan te passen aan klimaatverandering. Met hun inzending ‘Hert fan Fryslân’ schetsen zij in een film van 2 minuten een radicaal, maar volgens de jury toch kansrijk, plan voor een beter beheersbaar watersysteem met mogelijkheden voor nieuwe vormen van ruimtegebruik.

Kern van het plan is om stukken van de boezem, die niet belangrijk zijn voor de scheepvaart en de waterdoorvoer, af te koppelen en toe te voeren aan de veenpolders. Hierdoor wordt het waterbeheer eenvoudiger, en ontstaan mogelijkheden om de afgekoppelde boezem in te richten voor waterberging en in aanliggende veenpolders de bodemdaling te remmen en meer kansen te bieden voor weidevogels.

Daling maaiveld tegengaan

“Door de diepe ontwatering van de Friese veenweiden oxideert het veen waardoor het maaiveld daalt,” zegt Peter Jansen in een toelichting. “Dat proces gaat door zolang de polderpeilen aan het dalende maaiveld wordt aangepast. Het karakteristieke veenweidelandschap zal dan op den duur verdwijnen. De provincie wil met maatregelen uit de Veenweidevisie de maaivelddaling tegengaan. Op plekken waar nog een dikke veenlaag aanwezig is wordt het waterpeil verhoogd, waar mogelijk gecombineerd met onderwaterdrains. En er is ruimte om ervaringen op te doen met nieuwe technieken en teelten.”

Boezemsysteem

Als aanvulling op de Veenweidevisie richt Hert fan Fryslân zich op het boezemsysteem dat steeds hoger boven de dalende veenweidegebieden is komen te liggen. Het waterbeer in de veenweidegebieden is daardoor complex en het dijkonderhoud steeds kostbaarder geworden. Peter Jansen: “Door nu stukken van de boezem af te koppelen die buiten het hoofdsysteem vallen en die niet belangrijk zijn waterdoorvoer en beroeps- en recreatievaart, én door de boezem elders uit te breiden wordt het waterbeheer van de boezem en vande veenpolders eenvoudiger.” Zowel de afgekoppelde als de nieuwe stukken boezem krijgen in het voorstel nieuwe functies.

Winnend filmpje

De prijsvraag was uitgeschreven door Ark Fryslân, centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit. Ark Fryslân nodigde ontwerpers, studenten en experts uit om een ‘creatieve’ bijdrage te leveren aan het vraagstuk Ruimtelijke adaptatie, ofwel het voorbereiden van het veenweidelandschap op klimatologische veranderingen. Inzendingen moesten bestaan uit een filmpje van maximaal 2 minuten, waarin een idee of droom voor het veenweidegebied tot uitdrukking komt. Een jury onder leiding van Peter de Ruyter heeft de inzendingen beoordeeld en de winnaar aangewezen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan