Nieuws

Platvissen en haring in de Noordzee doen het goed

Gepubliceerd op
30 juni 2014

Met veel visbestanden in de Noordzee gaat het goed, volgens de adviezen van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). De verbetering is met name te danken aan de afname van de visserij-inspanning op de Noordzee.
De Europese raad van visserijministers stelt eind 2014 de nieuwe vangstquota vast voor 2015. Het advies van ICES speelt daarbij een belangrijke rol.

foto-vangstadvies.JPG

Onderzoekers van IMARES Wageningen UR presenteren vandaag de vangstadviezen van ICES aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties. De adviezen gaan over de vissoorten waar Nederlandse Noordzeevissers zich op richten. Hieronder volgen de beoordelingen door ICES van de voor Nederland belangrijkste visbestanden.

Scholstand zeer hoog

De toename van de stand van volwassen schol die zichtbaar is vanaf 2002, ging ook in 2013 door. De stand wordt nu geschat op 670.400 ton (begin 2014). Dit is de hoogste stand sinds 1957 toen er voor het eerst schattingen werden gemaakt. De toename komt onder andere door een afname van de visserijdruk. De visserijdruk is sinds een aantal jaren iets lager dan die waarnaar gestreefd wordt in het beheerplan voor schol en tong. De maximale toegestane vangsthoeveelheid (TAC) voor 2014 is 111.600 ton. Het beheersplan laat een maximale stijging toe van 15% van het quotum, wat neerkomt op een TAC van 128.400 ton voor 2015.

Tongbestand groeit

De volwassen tongstand is iets toegenomen. De stand bevindt zich ruim boven het veilige niveau. De visserijdruk op het tongbestand in de Noordzee is sterk afgenomen. De visserijdruk bevindt zich nu op het gewenste niveau (maximaal duurzame oogst, MSY). In 2014 werd de tongstand geschat op 47.000 ton. Dit jaar mag er in totaal 11.900 ton gevangen worden. Het advies voor de TAC voor 2015 ligt lager, namelijk 11.000 ton. Deze afname is het gevolg van de meerjarige afspraken in het beheerplan.

Tarbot- en grietstand nemen toe

Tot 2013 werden voor tarbot en griet gecombineerde vangstadviezen gegeven en was er één gecombineerde TAC voor beide soorten. Vorig jaar werden de vangstadviezen voor het eerst opgesplitst, terwijl de TAC gecombineerd bleef. De tarbotstand is lange tijd laag geweest, maar neemt in de afgelopen jaren iets toe. De geadviseerde TAC voor tarbot in 2015 is 2.400 ton. Dit is een verlaging ten opzichte van 2014, omdat de visserijdruk toch nog steeds iets te hoog is. Ook voor griet lijkt er een toename in het bestand te zijn. De geadviseerde TAC voor griet in 2015 is 2.700 ton; het advies blijft daarmee gelijk als in 2014.

Kabeljauwstand nog altijd te laag, maar groeiend

Hoewel de visserij op kabeljauw al een aantal jaren sterk is beperkt, verloopt het herstel van het kabeljauwbestand in de Noordzee traag. Sinds het historische dieptepunt in 2006 is het bestand toegenomen. Het bestand bevindt zich echter nog steeds onder het zogenaamde veilige biologisch minimum. Een verdere toename van het bestand wordt bemoeilijkt door de lage aanwas van jonge kabeljauw. Voor de visserijen in de Noordzee, de Westelijke Skagerrak en in Het Kanaal tezamen is de huidige toegestane vangsthoeveelheid 33.400 ton. De geadviseerde TAC voor 2015 op basis van het beheerplan is 26.700 ton.

Haringbestand gezond

Er leeft rond de 2 miljoen ton haring in de Noordzee. De visserijdruk was de afgelopen jaren lager dan waar in het beheerplan naar gestreefd werd. In 2014 mocht maximaal 470.000 ton haring worden gevangen. Het advies voor 2015 is gebaseerd op het gezamenlijke beheerplan van de EU en Noorwegen: dit komt neer op een TAC van haring voor menselijke consumptie van 430.000 ton.

Tabel: bestandsontwikkelingen, totaal toegestane vangsten 2014 en ICES-advies voor 2015 (in duizend ton) voor vissoorten die belangrijk zijn voor Nederlandse visserij.

Tabel: bestandsontwikkelingen, totaal toegestane vangsten 2014 en ICES-advies voor 2015 (in duizend ton) voor vissoorten die belangrijk zijn voor Nederlandse visserij.

Vaststellen vangstquota

ICES geeft de adviezen in juni zodat de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers van de Europese lidstaten zo vroeg mogelijk kunnen starten met het voorbereiden van de besluitvorming over de vangstmogelijkheden voor 2015. De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In december maakt de Europese Commissie voor een aantal gezamenlijk beheerde bestanden vangstafspraken met Noorwegen. Aan het eind van het jaar stelt de Raad van Visserijministers de toegestane vangsthoeveelheden voor 2015 vast.