Nieuws

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland

Gepubliceerd op
7 april 2017

In 2016 zijn de transactie- en pachtprijzen voor agrarische grond gestegen, vooral voor bouwland. Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen op dit moment met aankoop van landbouwgronden en verpachten namelijk een hoger rendement realiseren dan wanneer ze hun geld op een spaarrekening stallen. Het gaat tevens goed met de markt voor woonboerderijen: het aantal transacties neemt toe, de verkooptijden nemen af en de prijzen stijgen. Dit zijn de kernpunten uit het eerste NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht (A&LV-bericht) dat vandaag verschijnt.

Dit persbericht is integraal overgenomen van de NVM.

Tot vorig jaar presenteerde NVM Vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (NVM A&LV) ieder half jaar de cijfers van en ontwikkelingen op de agrarische en landelijke vastgoedmarkt in Nederland. Om meer feiten en trends over deze markt te presenteren, heeft NVM ervoor gekozen om voortaan halfjaarlijks een uitgebreid A&LV-bericht uit te brengen, die met Wageningen Economic Research wordt samengesteld en verrijkt met data van het Kadaster. “Zo verwachten we periodiek een goed onderbouwd en actueel overzicht te kunnen geven van de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor agrarisch en landelijk vastgoed”, zegt Ard Klijsen, voorzitter van NVM A&LV. In dit vastgoedbericht wordt verslag gedaan over 2016.

Meer prijsstijging akkerbouwgrond dan grasland

De gemiddelde agrarische grondprijs is in 2016 met 5% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De prijs per hectare is vorig jaar uitgekomen op 57.900 euro; in 2015 bedroeg deze nog 55.200 euro. De grondprijzen voor bouwland nemen meer toe dan voor grasland.

Dit verklaren Wageningen Economic Research en NVM uit het feit dat de verdiencapaciteit in de akkerbouw gunstiger is dan in de melkveehouderij in 2016. “Melkveehouders beleefden wederom een jaar met veel onzekerheden, met name over het fosfaatrechtenstelsel. Dit zorgde ervoor dat transacties van complete melkveehouderijen afgelopen jaar moeizaam tot stand kwamen”, zegt Klijsen. “Met de fosfaatreductieregeling zal een aantal melkveehouderijen moeten inkrimpen of zelfs sluiten. Aan de andere kant is het zo, dat als melkveehouders wel kunnen uitbreiden en dus meer koeien gaan kopen, ze ook meer grond aankopen. Dit is het resultaat van het stelsel van grondgebonden groei. Daarom zie ik voor deze sector de nodige lichtpuntjes in 2017.”

Groeiend aantal transacties van agrarische bedrijven

NVM-makelaars verzorgden het afgelopen jaar 272 transacties van agrarische bedrijven. Dat is een toename van 31 ten opzichte van 2015. Klijsen: “De geluiden op de agrarische vastgoedmarkt waren in 2016 echter wisselend. Sommige agrarische sectoren presteerden goed, zoals de akkerbouw- en (glas)tuinbouwsector. Daarentegen zagen we in de pluimveesector en de varkenshouderij vorig jaar in dit opzicht weinig verbetering. De varkenshouderijsector trok eind 2016 weliswaar aan, maar in het vastgoed is deze positieve ontwikkeling nog nauwelijks terug te zien.”

Woonboerderijen liggen goed in de markt

De markt van woonboerderijen in het buitengebied volgt over het algemeen de positieve ontwikkeling op de woningmarkt. Hoewel het niveau van vóór de crisis nog niet bereikt is, is er over het algemeen meer interesse in woonboerderijen. Dit heeft zijn uitwerking op onder andere het toegenomen aantal transacties, hogere prijzen en een betere verkoopsnelheid. “Ik verwacht dat deze trend dit jaar zal doorzetten”, aldus Klijsen.