Nieuws

Quick scan trendverschillen uitstoot van ammoniak en concentraties in de lucht

Gepubliceerd op
21 oktober 2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op dinsdag 21 oktober 2014 het rapport “Trends in ammoniakconcentraties en –emissies; een quick scan” van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport geeft de commissie enkele mogelijke verklaringen voor het verschil tussen de berekende uitstoot van ammoniak en de gemeten concentraties in de lucht.

Sinds begin jaren '90 kent Nederland beleid om de uitstoot van ammoniak uit de landbouw terug te dringen, zoals voorschriften voor het uitrijden van mest en de bouw van stallen. Volgens modelberekeningen zijn die maatregelen heel effectief geweest. De uitstoot zou met 70% zijn gedaald. Metingen van de gemiddelde concentratie van ammoniak in de lucht laten echter een minder spectaculaire teruggang zien. De laatste jaren zou er zelfs sprake zijn van stilstand, terwijl het rekenmodel nog wel een lichte daling van de emissie aangeeft.

Dit verschil in trends is al jaren onderwerp van studie en discussie onder wetenschappers. Onlangs werd het aan de orde gesteld door enkele media, die er een ondermijning in zagen van mestbeleid. De bij de berekeningen en metingen betrokken instellingen, het Planbureau voor de Leefomgeving, RIVM en Wageningen UR, achten dat beeld onjuist zoals zij in een vandaag uitgegeven verklaring  uitleggen.

In juni heeft het ministerie van Economische Zaken aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd om met een quick scan mogelijke verklaringen aan het licht te brengen. Haar rapport ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies’ noemt een aantal mogelijke onderdelen van de verklaring, maar voegt daaraan toe dat het korte tijdsbestek voor de quick scan geen eenduidige conclusies toelaat. Om dezelfde reden heeft de nu gepubliceerde scan alleen betrekking op recente trends en niet op de gehele periode van ruim twintig jaar waarin de metingen en modelberekeningen werden gedaan.

In de quick scan noemt de commissie het wel ‘onwaarschijnlijk dat het verschil in trends alleen het gevolg is van een overschatting van de effectiviteit van het ammoniakbeleid’.

Gezamenlijke verklaring PBL, RIVM en Wageningen UR