Nieuws

Rapport terugdringen achteruitgang van (wilde) bestuivers

Gepubliceerd op
19 december 2018

In het project ‘Bijenlandschap’ van Groene Cirkels werken onderzoekers van WUR met maatschappelijke partners aan het terugdringen van de achteruitgang van (wilde) bestuivers. “Dat willen we bereiken door wilde bestuivers meer voedsel en nestgelegenheid te bieden,” zegt projectleider Eveliene Steingröver van Wageningen Environmental Research. “Ook gaan beheerders behoedzamer om met chemische middelen. Zo wordt het landschap aantrekkelijker en kleurijker.”

Wetenschap, bedrijfsleven, overheid, natuurbeheerders en tal van andere organisaties werken in de regio rond Zoeterwoude, Alphen aan de Rijn, Leiden, Leiderdorp en Zoetermeer samen met boeren, imkers en burgers om deze ambitie te realiseren en om bijen en andere bestuivers een goede toekomst te geven. Doel van het project is het creëren van een regionaal netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden, met voldoende nest- en voedselplekken voor (wilde) bestuivers. 

Om te beoordelen in hoeverre het Bijenlandschap op koers ligt is met het model LARCH-SCAN het huidige regionale ecologische netwerk in kaart gebracht, met data over bij-vriendelijk beheerde gebieden. De resultaten zijn samengevat in bijgaand rapport met de contouren van het ecologisch netwerk eind 2017. Het rapport bevat ook adviezen om het huidige netwerk te versterken en uit te breiden. Het is de bedoeling om binnen 2 jaar een groter gebied te analyseren. Daarmee kan de voortgang in beeld worden gebracht voor de VCA-rapportage (verified conservation area), een status die de regio heeft aangevraagd.

Eveliene Steingröver: "Uit onze analyse blijkt dat we met het Bijenlandschap goed op weg zijn om onze ambitie van één groot aaneengesloten ecologisch netwerk te realiseren. De ruggengraat van het netwerk wordt nu gevormd door één grote en vier middelgrote netwerken, waarvoor er goede kansen liggen om die met elkaar te verbinden. Daardoor ontstaat er een groot robuust netwerk met voldoende zogenaamde Bed & Breakfast-gebieden voor een grote en diverse groep bestuivers. Daarnaast zien we goede kansen om het ecologisch netwerk verder uit te breiden naar het zuiden, het oosten en het noorden."

Download het rapport Contouren regionaal ecologisch netwerk voor bestuivers.