Nieuws

Recirculatie van lucht in vleesvarkensstal geeft goed stalklimaat en zeer lage emissies

Gepubliceerd op
21 november 2014

Recirculatie van lucht in een vleesvarkensstal is technisch mogelijk. Door een belangrijk deel van de lucht te recirculeren en een deel te verversen wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen en worden de emissies van ammoniak en fijnstof (en geur) tot vrijwel nul gereduceerd.

Ventileren en recirculeren

In varkensstallen wordt in de zomer heel veel, en in de winter vaak heel weinig geventileerd. Ventilatie wordt gebruikt om de temperatuur in de stal te regelen. Nadeel van zo’n regeling is dat de concentraties aan ongewenste gassen in de stal meebewegen met het ventilatiedebiet. Het gevolg hiervan is dat in de winterperiode de concentraties ammoniak, stof en( ziekte)kiemen in de stal erg hoog zijn. Dit wordt de laatste jaren nog versterkt door de stijgende energieprijzen waardoor menig varkenshouder de neiging heeft om ’s winters nog wat minder te ventileren om zo op stookkosten te besparen. Door de lucht die uit de stal komt te reinigen en voor een belangrijk deel te recirculeren, is in dit project een integraal, praktisch stalsysteem ontwikkeld met accent op een beter stalklimaat en zeer lage emissies naar het milieu, zonder dat dit leidt tot een toename van het fossiele energiegebruik. Enige verversing van lucht blijft nodig om zuurstof aan te voeren en kooldioxide en andere schadelijke gassen af te voeren.

Effect op luchtcondities

Door ca. 80% van de uitgaande stallucht te recirculeren worden de condities van de inkomende lucht vrijwel onafhankelijk van de buitencondities. Hierdoor wordt een zeer stabiel stalklimaat verkregen, met zeer geringe variaties binnen dagen, tussen dagen en tussen seizoenen. Deze stal hoeft niet verwarmd te worden en de temperatuur in de afdelingen overschrijdt de gewenste temperatuur nooit meer dan 3oC, terwijl dit in de huidige stallen wel 14oC kan zijn.

Luchtkwaliteit en emissies

De NH3 en fijnstof concentraties in de afdelingen zijn beduidend lager dan in de huidige stallen. In de huidige stallen kunnen ammoniakconcentraties oplopen tot 50 ppm, terwijl deze in de stal met recirculatie steeds onder de 10 ppm blijven. De CO2 concentraties zijn wel hoger in de stal met recirculatie, maar blijven nog beduidend lager dan de concentratie waarbij effecten op de gezondheid verwacht mogen worden.

De ammoniakemissie is in de scenario’s met luchtrecirculatie vrijwel tot nul gereduceerd (0,01 kg/jaar per vleesvarkensplaats vs. 0,18 kg/jaar in een normale stal met luchtwasser). Ook de fijnstof emissie is zeer laag bij luchtrecirculatie (9,6 g/jaar vs. 31 g/jaar).

Energieneutraal met zonnepanelen

De stal met luchtrecirculatie kan energieneutraal worden gemaakt door het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor moet ca. 65 % van de zonzijde van het dak worden vol gelegd met panelen. De zonnepanelen hebben een terugverdientijd van 8 jaar.

Kosten en opbrengsten

De jaarkosten van de stal met recirculatie zijn 7 tot 14 euro (afhankelijk van scenario) hoger per vleesvarkensplaats dan voor de referentiestal. Deze kosten kunnen worden gecompenseerd door de verwachte extra groei en lagere voerconversie van de vleesvarkens.