Nieuws

Rhizobiumpopulatie en optimale klaverteelt

Gepubliceerd op
25 maart 2019

Zonder rhizobiumbacteriën geen stikstofbinding bij klavers. Bij een te lage concentratie van rhizobiumbacteriën is klaver niet in staat om stikstof te binden. Onderzoekers gaan in een potproef deze bacteriën inoculeren voor een optimale gras-witte klaver teelt, waarin klaver zich evenwichtig ontwikkelt en zich zo lang mogelijk handhaaft.

Normaliter gaan we er bij grasklaver vanuit dat er voldoende rhizobiumbacteriën in de grond zitten. Echter, is de concentratie van deze bacteriën op bouwland even hoog als bij grasklaver? In 2018 zijn een aantal percelen bouwland en grasklaver bemonsterd om te kijken wat de rhizobiumconcentratie is. De geselecteerde bouwlandpercelen waren al meer dan 20 jaar bouwland en de grasklaver percelen waren al 10 jaar grasklaver.

rhizobiumbacterie_grafiek_2019.png

Genoeg bacteriën?

De bouwland percelen hebben allemaal een lagere rhizobiumconcentratie dan de percelen waarop grasklaver wordt verbouwd. De zwarte lijn (in figuur 1) is de ondergrens van de meetbare concentratie. Op twee percelen na zitten alle bouwlandpercelen op of onder deze concentratie. De concentratie op percelen waar grasklaver wordt verbouwd is overal hoger dan op bouwland. Er is ook een extra meting gedaan op een perceel dat meer dan 20 jaar bouwland is geweest, maar in het najaar van 2017 is ingezaaid met grasklaver. Ook op dit perceel is de concentratie van rhizobiumbacteriën gelijk aan de meetbare ondergrens. Dit is een indicatie dat er na de inzaai van grasklaver niet altijd voldoende rhizobium aanwezig is en dit in een half jaar tijd nog niet gestegen is.

Inoculeren

Een Nieuw-Zeelands artikel stellen onderzoekers dat het inoculeren van rhizobiumbacteriën een perceel alleen nuttig is als de concentratie van de huidige populatie onder 3 is (aangegeven met rode lijn in figuur 1). In ons onderzoek zou dit betekenen dat alle bouwlandpercelen en één grasklaver perceel hiervoor in aanmerking zou komen.

In de praktijk blijkt echter dat grasklaver goed aanslaat op percelen die lang bouwland zijn geweest, in tegenstelling tot percelen die lang grasklaver zijn geweest. Dit staat haaks op de gegevens die gevonden zijn in het bovenstaande onderzoek. Het is mogelijk dat de klaver op bouwlandpercelen misschien wel goed aanslaat, maar nog niet in staat is om stikstof te binden. In dat geval zou het inoculeren van deze percelen met bestaande rhizobiumstammen kunnen zorgen voor een verbeterde stikstofbinding.

Potproef

Komend jaar wordt er een potproef opgezet, waarin wordt gekeken naar het aanslaan van klaver op percelen met hoge en lage rhizobiumconcentraties en het effect op stikstofbinding. Ook gaan de onderzoekers potten inoculeren met rhizobiumstammen om het gunstige effect hiervan te bestuderen. Ook kijken ze naar de rol van nematoden op het aanslaan van klaver. Deze zijn mogelijk de oorzaak van het slecht aanslaan van klaver op omgeploegde grasklaver percelen.