SBIR delegatie bezoekt VIC Sterksel om innovatieve praktijkproeven ten aanzien van ammoniakreductie te bekijken

Nieuws

SBIR delegatie bezoekt VIC Sterksel om innovatieve praktijkproeven ten aanzien van ammoniakreductie te bekijken

Gepubliceerd op
6 mei 2014

Dinsdag 8 april j.l. hebben twee afgevaardigden van de SBIR (Small Business Innovation Research) Voer- en Managementmaatregelen VIC Sterksel bezocht om twee praktijkpilots van innovatieve bedrijven te bekijken.

Achtergrond SBIR Voer- en Managementsmaatregelen

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) daagt ondernemers via de SBIR-regeling uit om nieuwe voer- en managementmaatregelen te ontwikkelen voor de veehouderij die de uitstoot van ammoniak op een Nederlands landbouwbedrijf met minimaal 10% verminderen. Op dit moment loopt fase 1 van de regeling, waarvan momenteel twee pilots worden uitgevoerd in de vleesvarkensstallen van VIC Sterksel. Eind mei moet de eindrapportage van deze fase worden opgeleverd. Bij voldoende perspectief kan een vervolgvoorstel voor fase 2 worden ingediend. De meest veelbelovende projecten zullen eind van dit jaar kunnen starten met het vervolgonderzoek.

Praktijkopstelling Duynie: voeren van vervloeide bietenperspulp als bijproduct in brijvoerinstallaties, waardoor minder ammoniak wordt gevormd

Achtergrond pilot Duynie: pulp en emissie

Van bietenperspulp is bekend dat het een gunstig effect heeft op de ammoniakemissie in de varkenshouderij. Aanwezigheid van bietenperspulp in het voer zorgt er namelijk voor dat bacteriën in de dikke darm meer stikstof omzetten in bacterieel eiwit en er minder wordt uitgescheiden in de vorm van ureum. Daarnaast zorgt aanwezigheid van bietenperspulp in het rantsoen voor een verlaging van de pH van de mengmest waardoor er meer ammoniak in opgeloste vorm in de mest aanwezig blijft.

Door het grote waterbindende vermogen van perspulp kan het echter niet in grote hoeveelheden worden opgenomen in brijvoerinstallaties. Om die reden heeft Duynie een vervloeide vorm van bietenperspulp ontwikkeld, waarvan op dit moment de praktische eigenschappen worden onderzocht op VIC Sterksel. Naast het effect van de pulp op de ammoniakemissie, wordt namelijk ook gekeken naar de voeropname en technische resultaten van de varkens en de verpompbaarheid van de brij.

Praktijkopstelling JOVAS: door middel van water sproeien en luchtpulsen ook in de zomerperiode het lig- en mestgedrag van varkens sturen, waardoor er minder hokbevuiling en daardoor ammoniakvorming optreedt

Achtergrond pilot JOVAS: Slimme sturing van lig- en mestgedrag van varkens

Hittestress zorgt bij varkens voor een afwijkend lig- en mestgedrag: in die situatie – die in de praktijk betrekkelijk vaak voorkomt (bijv. bij warm weer, maar ook bij zwaardere dieren) – zoeken de vleesvarkens juist verkoeling op de roosters en wordt (ook) de dichte vloer met mest en urine besmeurd. Dat zorgt voor een aanzienlijke toename van de ammoniakemissie.

Om die reden heeft JOVAS een systeem ontwikkeld dat door middel van watersproeien en luchtpulsen het gedrag van het varken ook bij hoge temperaturen kan sturen. Op deze manier wordt hittestress en hokbevuiling, en daarmee de ammoniakemissie uit het hok, beperkt.

Eerder heeft JOVAS al een test op een praktijkbedrijf uitgevoerd met dit systeem, waarbij duidelijke veranderingen zichtbaar waren in het lig- en mestgedrag na toepassing van het systeem. In de huidige vervolgpilot op VIC Sterksel wordt bepaald in welke mate het lig- en mestgedrag kan worden gestuurd en wat het effect van de combinatie van luchtpulsen en watersproeien is op hokbevuiling en ammoniakemissie. Dit effect zal vooral tot uiting komen bij hoge omgevingstemperaturen, die tijdens dit onderzoek dan ook worden nagebootst door de afdeling extra te verwarmen.