Persbericht

Samen werken aan schone sloten

Gepubliceerd op
26 februari 2014

Het water in sloten en vaarten moet schoner. Dat geldt voor Europa, voor heel Nederland, en ook voor het glastuinbouwgebied in Zuid-Holland. In de afgelopen jaren is hier al veel gedaan voor schoner water. Maar er is meer nodig. Daarom wordt op 27 februari 2014 het ‘Afsprakenkader regionale samenwerking op weg naar emissieloze kas 2027' ondertekend.

In dit afsprakenkader spreken de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas en Waddinxveen, LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland af dat zij samenwerken bij het realiseren van een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden. Daarmee wordt niet alleen het water in de omgeving schoner (en dus prettiger om op of aan te vertoeven), maar wordt gelijk een bijdrage geleverd aan de doelen die gelden vanuit de Europese regelgeving (KaderRichtlijn Water ofwel KRW). Belang

Belang voor schoon water

Iedereen heeft belang bij schoon water. De burger, omdat het bijdraagt aan een prettiger leefomgeving, de overheden omdat zij aan de lat staan voor het behalen van de gestelde doelen, maar ook de ondernemers in de glastuinbouw. Dat het in het belang van deze sector zelf is om lozingen van verontreinigende stoffen naar sloten en vaarten terug te dringen blijkt bijvoorbeeld uit de discussie over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen: die kun je of verbieden of je kunt er met het terugdringen van de lozingen voor zorgen dat tuinders een werkbaar pakket aan middelen behouden.

Ambities en doelen

De ambities op weg naar schoner water liggen hoog. Vanuit de KRW moet er worden gestreefd naar een goede waterkwaliteit: een (nagenoege) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen naar water draagt daar fors aan bij.

Deze doelen zijn landelijk bepaald, maar regionale afspraken zijn nodig om het landelijke doel in 2027 te halen. Dat komt doordat unieke kenmerken van de regio (mede) de oplossingsrichtingen bepalen. Een kenmerk voor dit gebied is bijvoorbeeld dat, mede dankzij de inzet van gemeenten en tuinders, (vrijwel) alle glastuinbouw is aangesloten op de riolering.

Het doel van het afsprakenkader is dan ook: het op een zo efficiƫnt mogelijke manier regionaal samenwerken van waterschappen, gemeenten en glastuinbouw om in 2027 vanuit de glastuinbouw (vrijwel) niets meer te lozen in sloten en vaarten.

Waarom nu?

Overheden en glastuinbouw werken al langer samen aan schoon water. Zo hebben gemeenten in de meeste buitengebieden riolering aangelegd of de riolering aangepast, zodat vervuilende lozingen niet meer in de sloten terecht kwamen, maar bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties, waar ze gezuiverd kunnen worden. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarbij ook het terugdringen van overige vervuilende lozingen in de sloot van belang is. Met het afsprakenkader wordt hieraan bijgedragen. Door ook op dit vlak samen te werken, activiteiten op elkaar af te stemmen, gelijk op te trekken en van elkaar te leren, werken we effectief en efficiƫnt aan gezamenlijke ambitieuze doelstellingen!

U bent van harte uitgenodigd om de ondertekening bij te wonen.


Datum: 27 februari 2014
Tijd: 15.30 -17.00 uur (eigenlijke ondertekening rond 16 uur)
Locatie: Innovatie en Democentrum Water IDC, Violierenweg 1, Bleiswijk