Nieuws

Sondering Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op
11 oktober 2016

Recent heeft het Expertisecentrum een opdracht voor het project Implementatie Basisregistratie ondergrond (BRO) van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Om de kwaliteit van sonderingsgegevens te kunnen controleren alvorens ze in de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) opgenomen worden, zijn logische regels opgesteld. Met logische regels wordt hier bedoeld de ‘redenatie’ in leesbare tekst die in een later stadium in een al of niet te automatiseren proces eenduidig kan worden omgezet.

Data is zeer belangrijk in de informatievoorziening van RWS. Kwaliteit van data is een van de belangrijkste aspecten waardoor de kwaliteit van de uitvoering en dienstverlening wordt bepaald. Veel van het werk dat RWS uitvoert is direct gekoppeld aan deze basisregistratie. Met de komst van de BRO en de wettelijke plichten die daaraan hangen, wordt de hoeveelheid ondergrondgegevens die RWS moet aanleveren aanzienlijk. De realisatie van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een extra prikkel om beter grip op datakwaliteit van ondergrondgegevens te krijgen. Door dit te automatiseren met een datakwaliteitssysteem (DKS) op basis van een vastgesteld kwaliteitskader kan tijd en capaciteit bespaard worden en de kwaliteit worden vergroot.

Naast het aanleveren van ondergrondgegevens aan de LV BRO is een belangrijk aspect van een basisregistratie is dat geconstateerde afwijkingen of fouten door iedereen gemeld kunnen worden. Bestuursorganen die de gegevens verplicht moeten gebruiken, zijn zelfs verplicht een dergelijke melding te doen. De melding dient vervolgens onderzocht te worden door het bestuursorgaan die het heeft aangeleverd. RWS wil het verwachte aantal meldingen reduceren door middel van het inzetten van een datakwaliteitssysteem. Hoe minder fouten bij het aanleveren, hoe minder meldingen en onderzoek. Dit scheelt tijd en zorgt voor een betere kwaliteit van de data.