Nieuws

Sorghumproeven op drie grondsoorten in Nederland

Gepubliceerd op
12 juni 2018

Sorghum is een milieuvriendelijk gewas, dat goed omgaat met droogte en weinig bemesting vraagt. Het gewas staat bekend om zijn efficiëntie benutting van stikstof en water. Door de dichte en diepe beworteling heeft het bovendien een positief effect op de bodem en het grondwater.

Voor de teelt onder verschillende Nederlandse omstandigheden zijn er toch nog de nodige kennishiaten bijvoorbeeld rond opkomst, afrijping en voederwaarde. Daarom heeft Wageningen Livestock Research in drie regio’s proefvelden aangelegd, namelijk op löss, zand en veen. Voor iedere grondsoort gelden andere onderzoekvragen. De proefvelden zijn tevens demonstratievelden voor o.a. veehouders, adviseurs, medewerkers van waterschappen en financiers.

Veen: wateronttrekking

In het veenweidegebied van Friesland is het beperken van veenoxidatie een belangrijk argument om niet-kerende grondbewerking en een potentieel alternatieve teelt voor maïs te stimuleren. Daarom is in Aldeboarn een proefveld met vroegrijpe sorghum en vroegrijpe maïs aangelegd met normale en met minder grondbewerking. Het gaat om blokken geploegde veengrond en even grote blokken met in stroken (10 cm breed) gefreesde grond. Peilbuizen moeten uitwijzen welk voedergewas het meeste water onttrekt van het grondwater. Demodagen zijn gepland op 3 juli en medio september 2018. Wageningen Livestock Research voert dit project uit in opdracht van Provincie Friesland.

Zand: opkomst en opbrengst

In Woudenberg (provincie Utrecht) zijn op zandgrond vijf sorghumrassen en één maïsras ingezaaid met een tussenrijbreedte van 50 cm. Bij deze proef zijn de belangrijkste onderzoekvragen: opkomstpercentage, afrijping, droge-stofopbrengst, voederwaarde, nitraatuitspoeling naar grondwater en vochtopname door plant. De opkomst lijkt goed. Er zal nog worden gedund tot het gewenste aantal planten van 225.000 en 110.000 per ha voor resp. sorghum en maïs. Rond 15 september is een demodag gepland. Opdrachtgevers voor deze proef zijn Waterschap Vallei en Veluwe, Landbouw en Milieu Utrecht (LaMi) en O-Gen.

Löss: stikstofbemesting

In Wijnandsrade (Zuid-Limburg) zijn op lössgrond vijf sorghumrassen en één maïsras bij twee stikstofniveaus (50 kg/ha en 100 kg/ha) gezaaid. De rijafstand bij sorghum is 25 cm en bij maïs 75 cm. Twee weken na zaaien bleek de opkomst van maïs goed, maar van sorghum matig tot slecht te zijn, waarschijnlijk veroorzaakt door korstvorming na een forse regenbui. Daarom zijn op 4 juni alle velden opnieuw ingezaaid. De onderzoekvragen hierbij zijn: opkomstpercentage, afrijping, droge-stofopbrengst, voederwaarde, nitraatuitspoeling naar grondwater, en natuurlijk het effect van het stikstofniveau op deze facetten. Op 15 september 2018 is een demodag gepland. Opdrachtgevers van deze proef zijn Waterschap Limburg, Stichting Boerenbond Zuid, Duurzaam Schoon Grondwater van WML, Project Slim bemesten, Proefboerderij Wijnandsrade en DSV Zaden Nederland.