Stal van de toekomst: Demo- en proefbedrijf voor de KDV

Nieuws

Stal van de toekomst: Demo- en proefbedrijf voor de KDV

Gepubliceerd op
27 februari 2015

Op het varkensbedrijf van de familie Verhoeven in Valkenswaard is de stal voor de toekomst gebouwd voor 1200 vleesvarkens, waarmee het bedrijf fungeert als demo- en proefbedrijf voor de Keten Duurzaam Vlees (KDV).

De volgende thema’s die ook een belangrijke rol bij de KDV hebben, staan bij de stal voor de toekomst centraal:

  1. welzijn/gezondheid dier (lange staarten, vloerkoeling, hokuitvoering, lig- en mestgedrag)
  2. volksgezondheid
  3. milieu (energiebesparing, warmteterugwinning, mineralen via voer en mestverwerking, fijn stof, geur- en ammoniakemissie)

Mestverwerking en emissies

De stal heeft een proefstal erkenning gekregen en in dat kader is er een theoretisch onderzoek uitgevoerd wat de ammoniakemissie factor van die stal zou kunnen zijn. In de stal vindt dagontmesting plaats door de mest een aantal keer per dag weg te spoelen uit een ondiepe gekoelde mestgoot. Wageningen UR Livestock Research kwam daarbij op een factor van 0,3 kg NH3 per jaar per vleesvarkensplaats uit terwijl de TacRav in eerste instantie uitging van  een factor van 0,6 kg NH3.

De ammoniakemissie, de relatieve vochtigheid, temperatuur, voerhoeveelheid, waterverbruik, vloertemperaturen etc. in de stal wordt continue gemonitord. In 2014 is een start gemaakt om deze data te analyseren. Het doel hierachter is dat een keuze gemaakt moet worden in de data die essentieel zijn om het productieproces en het emissieproces in de stal te kunnen bijsturen. Ook dient op grond hiervan inzicht te komen in de vraag welke data later in de keten KDV verzameld en geanalyseerd dienen te worden in het kader van de certificering.

Activiteit in 2015

Het bedrijf Verhoeven bestudeert welk mestverwerkingssysteem het best past bij dagontmesting en tevens in de ketenfilosofie: eenvoudig, efficiënt, economisch, duurzaam, hygiënisch en met een duidelijke verwaarding van mineralen. In 2015 moet dit leiden tot een ontwerp dat op het bedrijf geïmplementeerd gaat worden. Dat systeem kan later eventueel in de keten worden uitgerold.