Nieuws

Stap voor stap naar meer verkeersveiligheid op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
29 november 2018

In de afgelopen jaren is Wageningen Campus verder uitgebreid met steeds meer paden, wegen en weggebruikers. Daardoor is de noodzaak ontstaan de verkeersveiligheid opnieuw in kaart te brengen en eenduidigheid te creëren.

Een adviesbureau heeft een plan opgesteld dat door de gemeente is goedgekeurd. Uitgangspunt voor het plan zijn de Wegenverkeerswet, die op Wageningen Campus van toepassing is, en het daarmee samenhangende Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Deze zijn toegepast op de volgende principes:

Het plan is opgedeeld in fases welke doorlopen in 2019. Maandag 3 december starten de werkzaamheden van fase 1. In deze fase gaat het vooral om eenvoudig te nemen (wettelijk vereiste) maatregelen, zoals het aanpassen van bebording en markeringen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle ‘Verboden te parkeren’ borden op het terrein worden verwijderd, aangezien deze verwarring veroorzaken ten opzichte van de borden bij de ingangen. Ook een aantal voorrangssituaties wordt aangepast en paaltjes op paden worden duidelijker gemarkeerd.

Voor een aantal verkeerssituaties zijn meer ingrijpende maatregelen nodig om de veiligheid te verbeteren. Deze worden in de volgende fases opgepakt.