Nieuws

Start twee projecten voor een duurzamere bodem

Gepubliceerd op
16 juni 2015

Wageningen UR start in samenwerking met het bedrijfsleven en het Louis Bolk Instituut twee projecten voor een duurzame bodem. Uitkomsten van deze vierjarige projecten zijn relevant voor gangbare en voor biologische landbouw en dragen bij aan een duurzame en rendabele landbouw.

Project: Op zoek naar het beste organische stof-type

Bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid zijn belangrijke thema’s voor iedere teler. Uit onderzoek blijkt dat het type toegevoegde organische stof (OS) van invloed is op de bodemvruchtbaarheid, -gezondheid en de emissies uit de bodem, en dat deze invloeden verschillen bij verschillende OS-typen. Welke organische stofaanvoer het beste is bij welke omstandigheden, dat is onderwerp van het nieuw gestarte onderzoeksproject: ‘Effecten van verschillende typen organische stof inputs op bodemkwaliteit en milieu’.

Door inzet van organische meststoffen, reststromen en gewasresten zijn vruchtbaarheid en gezondheid op te bouwen voor de lange termijn in de bodem en op niveau te houden. Telers kunnen in de bedrijfsvoering kiezen uit verschillende organische stofbronnen. Bedrijfsinterne bronnen zijn bijvoorbeeld groenbemesters en gewasresten, externe bronnen zijn bijvoorbeeld organische mest en compost. De keuze van externe organische stof aanvoer wordt momenteel vanwege milieuregelgeving vooral gebaseerd op (totaal) stikstof (N) en fosfaat (P)-gehalte en op de directe kosten of opbrengsten van de aanvoer.

Partners: Wageningen UR, LBI, Arenosa.

Project: Samenspel tussen plant en bodem

Planten en bodem zijn in samenspel. Zo beïnvloedt de bodemkwaliteit de plantengroei en beïnvloedt de plant op zijn beurt de bodemeigenschappen zoals structuur, bodemgezondheid en beschikbaarheid van nutriënten. Hoe dit samenspel te sturen, daar zoekt het project ‘Plant/genotype bodem interacties en verhoging van Nutriënten- en Waterefficiëntie’ de antwoorden op. Om zo te komen tot een duurzamer en weerbaarder plantaardig productiesysteem in systemen met niet-kerende grondbewerking. Dit draagt bij tot stabielere opbrengsten, hogere voedselzekerheid en daardoor een betere concurrentkracht voor de primaire sector.

Dit project richt zich op akkerbouwgewassen en groenbemesters, en is gelieerd aan het project Verkenning Plant-Bodem Managementinteracties Ruwvoeders, dat zich richt op ruwvoeders als mais, grassen en ruwvoeders als tussengewas.

Partners: Wageningen UR, Biowad, Proefboederij Kollummerwaard, Zonnehoeve, NZ27, Agrarische Natuurvereniging Noordoost Groningen, Erf.