Nieuws

Stimulering van roofvliegen en roofkevers voor plaagbestrijding in de sierteelt

Gepubliceerd op
11 juni 2014

Rapport door:
Amir Grosman, Eric de Groot en Gerben Messelink

Bestrijding van plagen wordt soms geholpen door spontaan optredende natuurlijke vijanden. Bij veel grondgebonden teelten komen spontaan roofvliegen en roofkevers voor. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van deze bestrijders op trips in chrysant en hoe ze gestimuleerd kunnen worden.

Bij de roofvlieg Coenosia attenuata werd slechts een licht effect op trips waargenomen. Dichtheden van de roofkevers Atheta coriaria namen enorm toe bij toevoegingen van organische meststoffen, gist of een eiwitbron (kalkoenvoer) aan de bodem. In een kasproef werd echter geen verbeterde bestrijding van trips gevonden wanneer gist werd toegevoegd aan uitzettingen van roofkevers. Dit kan te maken hebben met voedselverzadiging van de predatoren en het verpoppingsgedrag van trips.

Verder onderzoek is nodig om te bepalen op welke manier toediening van voedsel aan de bodem de bestrijding van trips kan verbeteren.

Publicatie