Persbericht

Studenten Wageningen University onderzoeken potentie Lasting Fields

Gepubliceerd op
30 april 2016

Het concept ‘Lasting Fields' wil met kleinschalige mechanisatie naar minder bodembelasting en -verdichting. Studenten van Wageningen University hebben de potentie van ‘Lasting Fields’ in beeld gebracht. Maatregelen tegen bodemverdichting in combinatie met vaste rijpaden kunnen leiden tot 20% meer opbrengst. Daarnaast zou intercropping (mengteelten) 10 tot 30% extra opbrengst opleveren. Hiermee is een deel van de speerpunten van Lasting Fields met wetenschappelijke literatuur onderbouwd. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘Future-Proof Agriculture: The Lasting Fields concept’.

In Lasting Fields staat de omschakeling naar kleine, lichte en autonome mechanisatie centraal. Dit moet bijdragen aan verbetering van de bodemkwaliteit en het realiseren van energieneutrale landbouw. Daarnaast biedt kleinschalige mechanisatie mogelijkheden voor mengteelten (intercropping). Uit het onderzoek van de studenten blijkt het concept voor agrariërs een zeer sterke stijging van hun opbrengst op te leveren. Deze potentie is een stimulans om voor Lasting Fields te kiezen.

Bodemverdichting

Het onderzoek toont aan dat bodemverdichting leidt tot een minder poreuze, zuurstofarme bodem, die tevens minder water kan bergen. Bestaande mechanisatie geeft veel bodemverdichting. Ploegen en andere grondbewerkingen werken vaak goed voor de bouwvoor, maar niet voor de dieper gelegen bodem. Het gebrek aan zuurstof beïnvloedt microben en plantwortels negatief. De anaerobe microben worden gestimuleerd in deze negatieve omstandigheden, wat leidt tot denitrificatie. Dit zorgt voor emissie van lachgas (N2O) in de atmosfeer en stijging van de bemestingsbehoefte. Hierdoor daalt wel de CO2-emissie. Ook plantwortels worden negatief beïnvloed door bodemverdichting en hebben meer moeite met beworteling. Dit zorgt voor vermindering van de opname van water en nutriënten wat over het algemeen leidt tot plantstress met een hogere ziektedruk als gevolg.

Intercropping

Bij intercropping worden twee of meer gewassen in stroken geteeld. De gewassen worden geselecteerd op aanvullende of elkaar versterkende effecten. Vooral plaagbestrijding, N-vastlegging in de bodem en vermindering van ziektedruk zijn belangrijke redenen voor intercropping. Daarnaast zorgt intercropping voor een effectiever gebruik van de beschikbare grond. Naast de 10 tot 30% extra opbrengst zijn er ook kansen voor verlaging van teeltrisico’s (misoogsten).

Academic Consultancy Training

De Wageningse studenten volgen de Academic Consultancy Training (ACT) , een vast onderdeel van de studierichtingen van Wageningen University. Ze voeren een opdracht  uit als onafhankelijke adviseurs. Dit betekent een offertetraject, uitvoering van de opdracht en presentatie van de resultaten aan de opdrachtgever(s). Dit specifieke adviestraject is zeer goed ontvangen door de verschillende partijen die betrokken zijn bij Lasting Fields.

Meer informatie over ACT op de website van Wageningen UR.

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor een advies van een groep studenten rond een vraagstuk in uw eigen organisatie? Dan kunt u contact opnemen met de ACT-coördinator Tjeerd Jan Stomph.