Nieuws

Teelt uit de grond heeft perspectief

Gepubliceerd op
4 februari 2014

De eerste periode van het onderzoeksprogramma Teelt de Grond uit is eind 2013 afgesloten. 5 jaar onderzoek geeft aan dat teelt uit de grond goed mogelijk is en dat het duurzaam en rendabel kan zijn. Op dit laatste punt is onlangs een rapport verschenen. Toch is er nog aantal knelpunten te overwinnen voordat de systemen ook commercieel bruikbaar zijn. Met een nieuw vervolgprogramma gaan onderzoekers van Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk samen met bedrijven de systemen verder toepasbaar maken.

Duurzaamheidsprestaties in beeld gebracht

Een belangrijk onderdeel afgelopen jaar was het zicht krijgen op de duurzaamheidsprestaties van teeltsystemen uit de grond. In een integrale perspectievenstudie zijn de prestaties van de verschillende nieuwe systemen gemeten in 11 gewassen: prei, bladgewassen, bloemkool, spinazie, aardbei, appel, lelie, Tilia, hosta, Aconitum, en Delphinium. De prestaties zijn beoordeeld op 16 duurzaamheidsthema’s verdeeld over Planet (12), Profit (3) en People (1).

Betere waterkwaliteit door teelt de grond uit

Ten opzichte van teelt in de grond leveren de teeltsystemen uit de grond betere prestaties op het gebied van nutriëntenemissies, milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen, en landgebruik. Verbetering van de waterkwaliteit was ook één van de aanleidingen voor de start van het programma. Daar staat tegenover dat de kostprijs stijgt, vooral door een toename in kosten van kapitaalgoederen. In teeltsystemen op substraat wordt deze kostenstijging in veel gewassen (deels) gecompenseerd door besparing op arbeid en/of een hogere opbrengstprijs. In watersystemen vormt rendabele teelt een grotere uitdaging. Dat komt mede doordat hier ook de energiekosten sterk toenemen als gevolg van het continu rondpompen van het water. Terugdringen van het energieverbruik en broeikasgasemissies vormt dan ook een belangrijk verbeterpunt voor de teelt op water. Dat kan bijvoorbeeld door een efficiëntere recirculatie en door gebruik van recyclebare materialen. Beide verbeteringen hebben ook een gunstig effect op de kostprijs. Bij de teelt op substraat is vermindering van het watergebruik een aandachtspunt. Recirculatie ook bij deze systemen toepassen kan het watergebruik sterk verlagen.

Systemen nog volop in ontwikkeling

De geanalyseerde teeltsystemen zijn nog volop in ontwikkeling; de resultaten van deze perspectievenstudie zijn dan ook een momentopname. Desondanks zijn ze belangrijk voor het creëren van maatschappelijk draagvlak en de verantwoording van het programma Teelt de Grond uit. Bovendien geeft deze studie inzicht in waar verbeteringen nodig zijn voor optimale prestaties. Hierdoor worden de systemen ook weer beter geschikt voor toepassing in de praktijk. Lees meer in het rapport: Teelt de grond uit in perspectief. Prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid.

Een nieuw programma voor commerciële toepassingen

Gezien de vragen en uitdagingen die er nog zijn, hebben Wageningen UR en Proeftuin Zwaagdijk met de telers een nieuw onderzoeksprogramma opgesteld en goedkeuring ontvangen van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. De vragen van de telers zijn vertaald in projecten die deels praktisch en deels ook meer fundamenteel van aard zijn. Met dit nieuwe programma gaan we in de komende 4 jaar de slag maken naar robuuste commerciële toepassingen van Teelt de grond uit in de praktijk.

In het programma zijn ca. 70 bedrijven betrokken. Bedrijven, die willen aansluiten, kunnen  contact opnemen met Janjo de Haan.