Nieuws

Toekomstig saldo melkgeiten 246 euro

Gepubliceerd op
12 juni 2017

Het overleg ‘Langetermijnprognoses melkgeitenhouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.100 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 246 per geit per jaar. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en BBZ. Aan dit overleg nemen deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en WUR deel.

Melkprijs

De prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol, omdat een rendabele veehouderij afhankelijk is van een minimale marge tussen opbrengsten en kosten. Op basis van de voorspellingen en verwachtingen daalt de melkprijs licht en worden de voerprijzen hoger ingeschat.
De gemiddelde melkprijs tot en met 2027 wordt ingeschat op € 52,00 per 100 kg melk (excl. BTW).

Saldo afhankelijk van productieniveau

De saldoberekeningen onderscheiden drie melkproductieniveaus, te weten 900, 1.100 en 1.300 kg melk per melkgeit per jaar. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.100 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 246 per geit per jaar.
Het verschil in saldo tussen 900 en 1.300 kg melk bedraagt meer dan € 6,00 per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten. Het saldo bij 1.300 kg melk is per geit maar liefst dubbel zo hoog als bij een productieniveau van 900 kg.

KWIN-Veehouderij

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. In de digitale versie worden de nieuwste cijfers opgenomen. De complete saldoberekening is nu reeds (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Hier kunnen gebruikers tevens met een rekentool bedrijfsspecifieke saldo’s voor elk gewenst productie- en prijsniveau berekenen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer I. Vermeij (Wageningen Livestock Research; izak.vermeij@wur.nl; telefoon 0317 – 480 483).