Nieuws

Tom Buijse benoemd tot buitengewoon hoogleraar Freshwater Fish Ecology

Gepubliceerd op
3 april 2020

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft dr. ir. Tom Buijse benoemd tot buitengewoon hoogleraar Freshwater Fish Ecology. De leerstoel is ingegaan per 1 april en wordt financieel mogelijk gemaakt door Deltares en Sportvisserij Nederland. Het onderzoek wordt medegefinancierd door STOWA en Rijkswaterstaat.

Wereldwijd nemen vispopulaties in rivieren en meren sterk af. Niet alleen door slechte waterkwaliteit, maar tegenwoordig nog meer door dammen en andere barrières, rivierregulering en gecontroleerde waterstanden. Effectieve instandhouding en herstel van vispopulaties vereisen daarom sectoroverschrijdend beheer van binnenwateren, ondersteund door interdisciplinair onderzoek.

Samenwerking stimuleren

Tom Buijse ziet het als ambitie van zijn buitengewone leerstoel om visserij (zowel recreatief als commercieel), visecologie en de gezondheid van aquatische ecosystemen te verbinden en samen te werken met sociale wetenschappen voor adequaat bestuur en verbeterd publiek bewustzijn en waardering. Hij zet zich in om de samenwerking te stimuleren tussen Wageningen University & Research en verschillende stakeholderorganisaties die water, visserij en natuurbeheer vertegenwoordigen om zo wetenschappelijke inzichten beter te koppelen aan het management van visserij en aquatische ecosystemen.

Zoetwatervispopulaties zijn zo belangrijk voor de voedselvoorziening, het menselijk welzijn en als indicator voor de ecologische staat van rivieren en meren. De nieuwe leerstoel gaat visserijbeheer beter koppelen aan water- en natuurbeheer om de omvang en diversiteit van zoetwatervispopulaties te behouden en waar nodig te herstellen, ook in nauwe samenwerking met Wageningen Marine Research. Een dergelijk inclusief visserijbeheer, in een samenspel met alle belanghebbenden, zal bijdragen tot een ecosysteembenadering van de visbestanden in het binnenwater.

Tom Buijse

De leerstoel Freshwater Fish Ecology van Tom Buijse is ondergebracht bij de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij van Wageningen University & Research, die onder leiding staat van prof. Geert Wiegertjes.

tom_buijse.jpg


Tom Buijse (1962) heeft aan de Wageningen University & Research gestudeerd en is in 1992 aan diezelfde universiteit gepromoveerd op de dynamiek van de visstand in ondiepe meren. Daarna werkte Buijse vijftien jaar bij Rijkswaterstaat. Zijn kennis van de potentie om multifunctionele zoetwaterecosystemen te herstellen is onder andere toegepast om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te realiseren. Sinds 2008 is Buijse ecologisch specialist van Deltares. Daar heeft hij onder meer het EU project REFORM (Restoring Rivers for Effective Catchment Management) gecoördineerd.