Nieuws

Van marge naar mainstream, kringlooplandbouw in Noord-Nederland

Gepubliceerd op
23 januari 2014

‘Van marge naar mainstream’ is een nieuw boek over kringlooplandbouw in Noord-Nederland. Het is tot stand gekomen door een samenwerking van Alterra, Livestock Research, Boerenverstand en ETC, en mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe. De auteurs geven een actueel beeld van kringlooplandbouw, en leveren tevens een bijdrage aan de opschaling en vernieuwing ervan.

Het sluiten van kringlopen is essentieel voor een duurzame toekomst en krijgt ook in de landbouw steeds meer aandacht. Kringlooplandbouw is al eeuwenoud, maar door de huidige eenzijdige kijk op productie en productieverhoging wat in de vergetelheid geraakt.

Pionierende kringloopboeren

“Maar in Noord-Nederland zet een aantal pionierende en ondernemende boeren zich al jaren in om met behulp van kringlooplandbouw nu al landbouw van de toekomst te bedrijven,” zegt Alwin Gerritsen, een van de auteurs van het boek. “Zij springen zo efficiënt mogelijk om met grondstoffen, waardoor het weglekken van (schadelijke) stoffen naar lucht of water zoveel mogelijk wordt vermeden. Goed voor de landbouw. Goed voor de natuur. Goed voor het milieu.

Kringloopaanpak breed gedragen

De kringloopboeren kunnen wegbereiders worden voor de verduurzaming van de landbouw en de transitie naar een circulaire economie. Zij zullen blijven innoveren in hun bedrijfsmaatregelen en gebiedsgerichte samenwerking, maar het is ook aan de orde dat instituties ruimte maken voor de kringloopaanpak en het actief ondersteunen. Dit is een opgave voor de boeren zelf, voor hun adviseurs, voor kennis- en onderwijsinstellingen, voor ketenbedrijven, voor maatschappelijke organisaties en ook voor overheden op de verschillende bestuurlijke schaalniveaus.”

Boek "Kringlooplandbouw in Noord-Nederland"

Uitreiking van het boek op de BioVak 2014. Vlnr: Jan van Vulpen (Drenthe), Tjeard van der Meulen (Bestuurslid NFW), Wim de Vries (Wageningen UR), Henk Kieft (ETC).
Uitreiking van het boek op de BioVak 2014. Vlnr: Jan van Vulpen (Drenthe), Tjeard van der Meulen (Bestuurslid NFW), Wim de Vries (Wageningen UR), Henk Kieft (ETC).

Het boek gaat in op het hoe, wat en waarom van kringlooplandbouw, en illustreert dat met ervaringen uit de praktijk van de Noord-Nederlandse pionierboeren. Wat is kringlooplandbouw, hoe wordt het in Noord-Nederland in de praktijk gebracht, wat levert het op voor de boeren en voor de samenleving, en hoe zouden we er mee verder moeten gaan? De lezer wordt meegenomen in de noodzakelijke omslag van de landbouw en realiseert zich onder meer waarom het noodzakelijk is om kringlopen steeds beter te sluiten, zowel op individuele bedrijven als ook in gebieden. In dit boekje, bedoeld voor agrarische ondernemers, adviseurs en beleidsmakers, maar ook interessant voor docenten en onderzoekers, wordt dit inzichtelijk gemaakt.