Nieuws

Verbod op glyfosaat: lucht, klimaat en burger niet beter af

Gepubliceerd op
11 juli 2014

In het kader van de Tweede nota duurzame gewasbescherming (Gezonde Groei, Duurzame Oogst) streeft het kabinet naar een verbod per 1 november 2015 op het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als Round Up, op verhardingen. Het kabinet heeft hierbij de steun van een meerderheid in de Tweede kamer. Er zijn voldoende niet-chemische alternatieven voorhanden. Met name gemeenten zullen het gebruik op verhardingen in de openbare ruimte moeten staken, maar het verbod gaat ook gelden voor particulieren.

Corné Kempenaar, onderzoeker van Wageningen UR, is kritisch over dit besluit. In Wageningen World 2 (2014), het magazine van Wageningen UR over werken aan kwaliteit van leven, stelt hij dat het weliswaar goed is voor de waterkwaliteit, “Maar de lucht, het klimaat en de burger zijn beslist niet beter af met het verbod op glyfosaat en de andere chemische middelen”.

Duurzaam onkruidbeheer

Kempenaar ontwikkelde het protocol Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Gebruik van dit protocol leidt tot efficiënter en geringer inzet van onkruidbestrijdingsmiddelen. Daardoor komt minder glyfosaat in het oppervlaktewater terecht. Drinkwaterbedrijven erkennen dat, maar vinden het resultaat onvoldoende en juichen het besluit van de Tweede Kamer dan ook toe. Corné Kempenaar betwijfelt of de niet-chemische alternatieven een betere milieuscore hebben: “De brand-, stoom- en heetwater-methodes verbruiken veel energie, stoten relatief veel luchtvervuilende stoffen uit en dragen daarmee bij aan de klimaatverandering. Wie daarnaast beweert dat glyfosaat supergiftig is voor waterecosystemen, heeft ongelijk. Toxicologische rapporten zijn daar helder over.”

Binnen de branche van zowel chemische als niet-chemische onkruidbestrijding wordt de discussie stevig gevoerd, vaak niet vrij van emotie. Daardoor is het in Nederland moeilijk om een goede en gedragen milieu-analyse op te zetten.

Meer informatie