Nieuws

Verder onderzoek watergift en uitspoeling met lysimeter

Gepubliceerd op
26 juni 2014

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek geweest naar verbetering van de watergift bij grondteelten. Eén van de drijfveren is het verminderen van de uitspoeling. De lysimeter (diepe drainbak in de bodem) bleek daarbij een goed hulpmiddel. Vooral bij chrysant is ervaring opgedaan. Recentelijk zijn er ook lysimeters geplaatst bij andere gewassen: freesia, alstroemeria en lysianthus, zodat we ook bij die teelten leren hoe watergift en uitspoeling zich tot elkaar verhouden.

Er is in de afgelopen jaren veel geleerd, maar een belangrijk nadeel zijn de hoge kosten voor een lysimeter en het probleem dat de lysimeter grondbewerking en andere automatisering in de weg zit. Daarom is de interesse van telers meer verschoven naar bodemvochtsensoren. Helaas kunnen vochtsensoren geen uitspoeling meten, hooguit kan uit het patroon bij verschillende bodemlagen, een indicatie van uitspoeling worden gegeven. 

Lysimeters onmisbaar hulpmiddel

Voor een beter inzicht in het gedrag van vochtsensoren in relatie met watergift en uitspoeling zijn lysimeters daarom een onmisbaar hulpmiddel. Dit seizoen wordt gericht gekeken naar het gedrag van vochtsensoren in samenhang met watergift en de uitspoeling gemeten via de lysimeter bij de diverse bedrijven (grondsoorten én gewassen). Hieruit kunnen dan ‘best practices’ voor de grondgebonden teelt verder worden ontwikkeld.