Nieuws

Verdunde mest aangebracht met de sleepvoetenmachine reduceert ammoniakemissie

Gepubliceerd op
4 februari 2014

Uit de eerste resultaten van metingen aan ammoniakemissie bij mesttoediening met een sleepvoetenmachine op veen- en kleigrond is gebleken dat een gemiddelde emissiereductie van 40% tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt gerealiseerd door mest bij gebruik te verdunnen met water in een verhouding van 1:1.

Reductie bij sleepslangen met water toevoegen

Het afgelopen jaar is door Wageningen UR en VIC Zegveld onderzoek verricht naar het effect van verdunnen van de mest op de ammoniakemissie bij toediening met een sleepvoetenmachine. Verdunde mest in een verhouding van één deel mest : één deel water werd vergeleken met onverdunde mest. Het verdunnen van de mest is al gangbaar bij mesttoediening in het voorjaar waarbij de mest wordt aangevoerd met een sleepslangsysteem. Het wordt dan gedaan om de mest goed te kunnen verpompen. Het verdunnen draagt bij aan de vermindering van de ammoniakemissie, omdat de mest zo beter kan infiltreren in de bodem en de ammoniumconcentratie in de mest wordt verlaagd. Aan de andere kant leidt het verdunnen tot een hogere gift (m3/ha mest +water) als eenzelfde stikstofgift nagestreefd wordt.

Dit kan ertoe leiden dat de mest meer uitvloeit en niet meer netjes op stroken wordt toegediend, waardoor de toediening een hogere emissie kan geven. De resultaten tot nu toe wijzen echter op een positief resultaat. Het is de bedoeling om het onderzoek met verdunnen van mest dit jaar voort te zetten.

Lagere emissie vereist

Veehouders en overheid hebben beide belang bij reductie van de ammoniakemissie en verhoging van de stikstofefficiëntie op melkveebedrijven. De sleepvoetmethode leidt al tot een forse reductie van ammoniakemissie bij bemesting op veen- en zware kleigrond ten opzichte van bovengronds uitrijden, echter een verdere emissiereductie is straks vereist. Wageningen UR is samen met VIC Zegveld en Dairy Campus afgelopen jaar nieuw onderzoek gestart naar verdergaande emissiearme bemestingstechnieken en –methoden voor veen- en kleigronden.

Het onderzoek is mogelijk geworden door financiering van het Productschap Zuivel, Ministerie van EZ en de Provincies Zuid-Holland en Friesland. Naast emissieonderzoek wordt binnen het project ook verkennend onderzoek uitgevoerd waarbij maximaal vijf veelbelovende emissiearme aanwendingsmethoden worden ‘gescreend’ op basis van de stikstofbenutting door het gewas.