Nieuws

Vergroening van de landbouw kan met economische prikkels

Gepubliceerd op
7 januari 2016

LEI Wageningen UR is nagegaan of economische prikkels in de landbouw het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verduurzamen. Lastenverzwaring voor het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen blijkt relatief weinig effect te hebben. Het belasten van hoge emissies en het belonen van lage emissies is wel een economische prikkel om de landbouw te vergroenen. Het onderzoek is uitgevoerd voor het ministerie van EZ.

Melkveehouderij en akkerbouw

Grenzen aan de draagkracht van onze planeet zijn een belangrijk motief om groene groei te stimuleren. Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben economische prikkels bestudeerd die gerelateerd zijn aan landgebruik in relatie tot broeikasgassen, biodiversiteit, water en ecosysteemdiensten. Er is uitgegaan van fictieve berekeningen. De mogelijke effecten zijn gebaseerd op basis van beschikbare bronnen zoals het Bedrijven-Informatienet. In het onderzoek zijn de melkveehouderij in het Groene Hart en de akkerbouw in Flevoland betrokken.

Kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen

Een verhoging van de prijs van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen is zowel voor de melkveehouderij als de akkerbouw vooral een lastenverzwaring. Melkveehouders zullen waarschijnlijk overgaan tot ander voergebruik en bijvoorbeeld snijmaïs gaan telen op het eigen bedrijf. Vervanging van krachtvoer door bijvoorbeeld graan blijkt de emissies van broeikasgassen te verlagen.

Nutriëntenoverschotten en broeikasgasemissies

Een hogere grondwaterstand in het Groene Hart zorgt ervoor dat er minder broeikasgassen zijn uit oxiderend veen. Het veen kan zelfs CO2 opslaan bij een grondwaterstand direct onder maaiveld. Dit kan leiden tot baten. Of deze baten de hogere opbrengstderving van gras en snijmaïs kunnen opvangen is niet eenduidig vast te stellen. De onderzoekers hebben berekend dat een gemiddeld melkveebedrijf maximaal € 600 per hectare minder opbrengst kan hebben. De broeikasgasemissies kunnen bij deze peilverhoging per hectare ongeveer 20 ton CO2-equivalent lager zijn. Met een heffing van € 30 per ton (€ 600 per hectare) kan peilverhoging aantrekkelijk zijn.

Belasting op arbeid

Belasting op arbeid kan ook verlaagd worden. In het Groene Hart kan meer arbeid ingezet worden voor natuur- en landschapsbeheer. In Flevoland betalen akkerbouwers gemiddeld weinig belasting op arbeid, een eventuele verandering in tarieven zal weinig effect hebben.