Nieuws

Verhoogt mengteelt van vanggewassen de bodembiodiversiteit?

Gepubliceerd op
8 april 2015

Onlangs hebben Ellis Hoffland, Gerlinde De Deyn, Wopke van der Werf en Lammert Bastiaans van Wageningen University een aanvraag bij NWO goedgekeurd gekregen voor een onderzoek naar de vraag of mengteelt van vanggewassen in Europa een goed idee is. Het gaat om een project van in totaal bijna 900.000 euro. De gehonoreerde aanvraag is een succes van het Centre for Soil Ecology: ESG + PSG + NIOO.

Uit recent onderzoek aan natuurlijke graslanden en mengteelten weten we dat een hogere biodiversiteit leidt tot een hogere productie en een hogere toevoer van organisch materiaal naar de bodem. In de bodem vindt zo accumulatie plaats van organische stof. Bodemorganische stof werkt verhogend op de opbrengst en bevordert tal van essentiële ecosysteemfuncties, zoals vastlegging van koolstof, tijdelijke vastlegging van stikstof, later gevolgd door mineralisatie, vasthouden van water en vermindering van uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.

“In dit project gaan we onderzoeken of deze positieve effecten van biodiversiteit voor organische stof in de akkerbouw gerealiseerd kunnen worden door diversificatie en menging van gewassen,” zegt Ellis Hoffland. “Omdat mengteelt van hoofdgewassen op dit moment op praktische bezwaren stuit, richten we ons op vanggewassen, waaronder groenbemesters, lokgewassen en tussengewassen. Deze worden buiten het groeiseizoen geteeld en komen vervolgens als dood materiaal in de bodem terecht. We willen begrijpen welke eigenschappen van planten en de resten ervan essentieel zijn voor de biodiversiteit. We gaan onderzoeken welke combinaties van vanggewassen resulteren in een hogere productie van biomassa en een hogere toevoer van organische koolstof, stikstof en fosfaat naar de bodem.”

Daarnaast wordt in het project ook gezocht naar gewascombinaties die via de eigenschappen van hun plantenresten het microbiële bodemleven zodanig beïnvloeden dat uitspoeling van nutriënten en emissies van broeikasgassen verminderen, en ziektewering verbetert. De wering van ziekteverwekkende aaltjes is een belangrijke functie van vanggewassen waaraan geen concessies gedaan kunnen worden. Ellis Hoffland: “Zo dragen we met dit project bij aan vergroening en gewasdiversificatie, en aan een hogere productie van het hoofdgewas met minder gebruik van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen.”